HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số:  10-KH/HSV-ĐHV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

TP Vinh, ngày 06 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

V/v Kết nạp Hội viên và công tác phát triển hội viên

Hội Sinh viên trường Đại Học Vinh

 

Căn cứ vào Hướng dẫn số /HD-ĐHV-HSV ngày 21 tháng 3 năm 2019 của BTK HSV trường về công tác phát triển hội viên Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh, Ban Thư ký HSV trường thông báo đến các LCH SV khoa/ viện thực hiện nội dung sau đây:

I. CÔNG TÁC KẾT NẠP HỘI VIÊN.

 - Tiến hành quy trình kết nạp Hội viên mới (theo tinh thần của hướng dẫn Công tác phát triển hội viên trên số tay cán bộ Đoàn - Hội) đối với sinh viên khóa 61 Trường Đại học Vinh.

Lưu ý: BTK Hội Sinh viên trường sẽ tiến hành cấp lại thẻ Hội viên đối với sinh viên khóa 61.

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1.    Tuyên truyền và lập danh sách

LCH SV các khoa/ viện, gửi hồ sơ về địa chỉ email hoisinhvien@vinhuni.edu.vn và chuyển/gửi văn bản tại văn phòng Hội Sinh viên Trường.

Hồ sơ bao gồm:

-       Công văn đề nghị công nhận các chi hội khóa 61.

-       Danh sách sinh viên đề nghị kết nạp Hội viên mới.

2.    Nộp Hội phí và nhận thẻ Hội viên

- LCH SV các khoa tiến hành thu hội phí 10.000/1 sinh viên và nộp chậm nhất vào ngày 25/11/2020.

- Các đơn vị chỉ nhận thẻ một lần và đúng số lượng theo danh sách đã đăng kí, nếu có trường hợp sai sót cần cấp lại bao nhiêu thẻ cần báo cáo và có đủ thė hỏng, và chỉ phát lại đúng số thẻ hỏng.

- Các đơn vị chủ động liên hệ BTK HSV Trường/cộng tác viên được phân công quản lý đơn vị để nhận thẻ Hội viên mới (chậm nhất sau 1 tuần từ khi thông báo có thẻ)

3.    Đóng mộc

- Các đơn vị chủ động liên hệ BTK HSV Trường/cộng tác viên được phân công quản lý đơn vị để đóng mộc thẻ Hội viên mới sau khi đã dán ảnh và điền đầy đủ thông tin cần thiết.

- Thực hiện trong vòng 1 tuần kể từ khi có thẻ.

4.    Lễ kết nạp Hội viên mới (Theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội)

Lưu ý: Các Liên Chi hội chỉ được công nhận là đã hoàn thành công tác phát triển Hội viên khi thực hiện đầy đủ quy trình và đúng tiến độ.

Ban Thư ký HSV trường đề nghị các LCH SV các khoa/ viện chú trọng, nghiêm túc thực hiện theo đúng tinh thần của thông báo này.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Đ.c Hoàng Minh Kỳ.

Số điện thoại: 0708198004.

 

Nơi nhận:

- Như k/g,

- BCH các LCH SV

- Lưu VP.

 

TM. BTK HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Phan Thị Quỳnh Trang