HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: 08-CV/HSV

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

 

TP.Vinh, ngày 24 tháng 11 năm 2020

HƯỚNG DẪN

chấm điểm thi đua hàng tháng các Liên chi hội sinh viên

 

Nhằm tăng cường công tác đánh giá thi đua hoạt động giữa các Liên chi hội sinh viên trong toàn Trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường thống nhất ban hành hướng dẫn Thực hiện chấm điểm thi đua hàng tháng các Liên chi hội sinh viên như sau:

1. Những vấn đề chung

- Đối tượng áp dụng: Các Liên chi hội sinh viên.

- Phạm vi áp dụng: Công tác Hội và phong trào sinh viên.

- Thời gian tính điểm hàng tháng: tính tròn tháng (từ ngày 01 đến ngày 30 hoặc 31 hàng tháng).

- Kết quả thi đua hàng tháng sẽ được công bố và trao thưởng tại Hội nghị Cán bộ Đoàn - Hội toàn trường. Đơn vị xếp hạng Nhất, Nhì, Ba được nhận tiền thưởng tương ứng là 200.000 đồng, 150.000 đồng và 100.000 đồng.

 

2. Cách thức chấm điểm chung

- Việc chấm điểm thi đua hàng tháng được thực hiện trên các trang tính của Google, mỗi tháng duy nhất 01 trang cho tất cả các đơn vị.

- Các đơn vị cung cấp cho Ban Tổ chức Thi đua:

+ 01 địa chỉ email chính thức (của Liên chi hội sinh viên) để Ban Tổ chức Thi đua cấp quyền truy cập và chỉnh sửa,

          + 01 fanpage chính thức của đơn vị để Ban Tổ chức Thi đua kiểm tra và chấm điểm minh chứng.

- Các đơn vị sử dụng email được cấp quyền truy cập để hoàn thành các nội dung tự chấm điểm. Phần tự chấm điểm trong sheet điểm của đơn vị nào, chỉ có thể dùng email đã được cấp quyền mới có thể chỉnh sửa được. Các đơn vị có thể theo dõi chéo nhưng không thể chỉnh sửa bảng chấm điểm của đơn vị khác (trừ khi email và mật khẩu bị tiết lộ).

- Link minh chứng cho hoạt động cấp Liên chi hội chỉ được tính điểm đối với tin bài được đăng trên website, fanpage (chính thức, duy nhất và đã đăng ký). Link minh chứng cho hoạt động cấp Chi hội và tương đương chỉ được tính điểm đối với tin bài được đăng trên website, fanpage, group (chính thức, không tính bài đăng trên trang cá nhân).

- Mỗi hoạt động có thể cung cấp nhiều link minh chứng (thể hiện quá trình chuẩn bị cho hoạt động) nhưng chỉ tính điểm 01 lần.

- Việc chấm điểm của các đơn vị có thể thực hiện bất kỳ thời gian nào, kể từ ngày 01 hàng tháng. Ban Tổ chức Thi đua khóa quyền truy cập vào 15h00 ngày cuối cùng trong tháng (30 hoặc 31). Sau thời gian này, các đơn vị không còn quyền truy cập để chỉnh sửa, chỉ có thể vào đường dẫn để theo dõi quá trình chấm điểm.

 

3. Hướng dẫn, yêu cầu chấm điểm

A. Phần do Liên chi hội tự tổng hợp

I. Thống kê hoạt động của Liên chi hội

Cột Nội dung hoạt động: Yêu cầu ghi rõ tên hoạt động, thời gian, địa điểm tổ chức hoạt động.

Cột Link minh chứng: Yêu cầu đường dẫn tin bài được đăng trên website, fanpage thể hiện rõ thời gian, địa điểm tổ chức hoạt động.

Cột Điểm tự chấm: Mỗi hoạt động được tổ chức, có link minh minh chứng hợp lệ được tính 15 điểm, mỗi hoạt động điểm có đăng ký trước trên lịch tuần được tính 20 điểm.

Cột Chú thích: Có thể cung cấp thêm thông tin về tính hiệu quả, sáng tạo của hoạt động để đề xuất thưởng điểm.

II. Thống kê công tác thông tin tuyên truyền

Cột Tên bài viết hoặc tóm tắt nội dung chia sẻ: Yêu cầu ghi tóm tắt, thể hiện được lĩnh vực mà nội dung tin bài đề cập đến.

Cột Link minh chứng: Yêu cầu đường dẫn tin bài được đăng trên website, fanpage.

Cột Hạng mục: Điền dấu X vào một trong hai hạng mục: Đăng bài (nếu là tin bài tự biên tập nội dung và đăng lên), Chia sẻ (nếu là tin bài chia sẻ từ các trang thông tin khác, yêu cầu ghi rõ nguồn).

Cột Điểm tự chấm: Mỗi tin bài ở hạng mục Đăng bài (không tính các tin bài phục vụ cho hoạt động đã tính điểm ở trên) được tính 3 điểm, mỗi tin bài ở hạng mục chia sẻ được tính 0,5 điểm.

II. Thống kê hoạt động của chi hội và CLB, đội, nhóm

Cột Nội dung hoạt động: Yêu cầu ghi rõ tên hoạt động, đơn vị tổ chức (Chi hội nào hoặc Câu lạc bộ, Đội, Nhóm nào), thời gian, địa điểm tổ chức hoạt động.

Cột Link minh chứng: Yêu cầu đường dẫn tin bài được đăng trên website, fanpage thể hiện rõ thời gian, địa điểm tổ chức hoạt động.

Cột Điểm tự chấm: Mỗi hoạt động được tổ chức, có link minh minh chứng hợp lệ được tính 5 điểm.

Cột Chú thích: Có thể cung cấp thêm thông tin về tính hiệu quả, sáng tạo của hoạt động để đề xuất thưởng điểm.

B. Phần do Hội Sinh viên trường tổng hợp

I. Thống kê dự họp Liên chi hội trưởng.

Ban Tổ chức Thi đua căn cứ tình hình dự họp của các Liên chi hội trưởng để cho điểm, cụ thể như sau:

- Liên chi hội trưởng dự họp được tính 5 điểm/lần,

- Liên chi hội trưởng dự họp muộn (tính sau thời điểm khai mạc) hoặc cử Liên chi hội phó dự họp thay được tính 2 điểm/lần,

- Liên chi hội trưởng dự Hội nghị Cán bộ Đoàn - Hội toàn trường được tính 10 điểm.

- Đơn vị nào không cử người tham dự các buổi họp thì không được tính điểm.

II. Thống kê công tác Hội

Ban Tổ chức Thi đua căn cứ tình hình nạp lịch tuần và các biểu mẫu, báo cáo theo yêu cầu của các Liên chi hội để cho điểm, cụ thể như sau:

- Nộp đúng hạn được tính 5 điểm/lượt,

- Nộp chậm không được tính điểm.

V. Tổng hợp điểm

Ngoài các nội dung chấm điểm ở trên, Điểm thưởng được tính cho các trường hợp sau:

- Tham gia hiệu quả các hoạt động của Hội cấp trên triển khai: Về số lượng và về chất lượng.

- Có các thành tích đặc biệt xuất sắc (của tập thể hoặc cá nhân) cần được biểu dương, nhân rộng.

Điểm thưởng sẽ được tính căn cứ vào điều kiện thực tế và thống nhất của Ban Thư ký (hoặc Thường trực) Hội Sinh viên trường.

 

Điểm thi đua và xếp hạng sẽ là một phần căn cứ quan trọng trong xếp loại và đề nghị khen thưởng năm học cho các đơn vị, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện hướng dẫn về việc đánh giá thi đua hàng tháng từ tháng 11 năm 2020. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị nhanh chóng phản hồi với Ban Tổ chức - Thi đua Hội Sinh viên trường, để được hướng dẫn cụ thể.

 

Nơi nhận:

- Các Liên chi hội;

- Website;

- Lưu VP Hội.  

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

Phan Thị Quỳnh Trang