HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

Số: 02 QĐ/TWHSV

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn xét chọn

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương  

(sửa đổi, bổ sung)

---------------

 

 

BAN THƯ KÝ TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

 

 

- Căn cứ Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 61 QĐ/TWHSV ngày 30/3/2015;

- Căn cứ Quyết định 155QĐ/TWHSV ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương;

- Xét đề nghị của Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tp th Sinh viên 5 tt cp Trung ương  (sa đổi, b sung).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 155QĐ/TWHSV ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Điều 3. Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc, Hội Sinh viên Việt Nam các Đại học, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Trung ương căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- VP, Ban DV, TG TW Đảng;

- Ban Thi đua, Khen thưởng TW;

- VPCP, B GD&ĐT, B NV;

- Ban Bí thư TW Đoàn,

- UBQG v TNVN, Hi LHTNVN;                                               - Các đ/c UVBTKTW Hội SVVN;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯ KÝ

TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

Lê Quốc Phong

 

Tải văn bản: quy dinh tieu chuan xet chon danh hieu sv 5 tot sua doi bo sung final.doc