HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số 55 CV/HSV - ĐHV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

TP Vinh, ngày 02 tháng 04 năm 2019

“V.v Tham gia Hội nghị trực tuyến học tập,

quán triệt Nghị quyết ĐH đại biểu toàn quốc

HSV VN lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023”

 

 

Kính gửi:    - Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh khóa XI

                    - Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh khóa XI

                  - Bí thư, phó bí thư các Đoàn viện, Liên chi Đoàn

                  - Liên chi Hội trưởng, liên chi Hội phó các Liên chi Hội Sinh viên

                  - Ban chấp hành, ban cán sự các chi đoàn, chi hội sinh viên

 

          Thực hiện công văn số 10 CV/HSV ngày 02/04/2019 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An về việc “Tham gia Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH đại biểu toàn quốc HSV VN lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023”, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh triển khai học tập Nghị quyết trực tuyển, cụ thể như sau:

          1. Thời gian: 02 buổi, ngày 07/04/2019 (Chủ nhật).

          - Buổi sáng: 08h00 – 10h00.

          - Buổi chiều: 13h30 – 16h00.

          2. Địa điểm: Phòng A3 201

          3. Thành phần:

          - Các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh khóa X;

          -  Các đồng chí là Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường Đại học  Vinh khóa X;

          - Các đồng chí là Bí thư, phó Bí thư các Đoàn viện, Liên chi Đoàn;

          - Các đồng chí là Liên chi Hội trưởng, liên chi Hội phó các Liên chi Hội

Sinh viên;

          - Các đồng chí là Lớp trưởng, lớp phó, Bí thư, phó Bí thư, Chi hội trưởng,

chi hội phó các chi đoàn, chi hội sinh viên;

          - Các đồng chí là đoàn viên – sinh viên đang sinh hoạt tại các chi đoàn, chi hội sinh viên (tối thiểu 30 người/đơn vị).

         4. Phương thức triển khai:

          Đại biểu theo dõi trực tuyến các nội dung triển khai Nghị quyết tại website Hội Sinh viên Việt Nam (hoisinhvien.com.vn) và Fanpage chính thức của Hội Sinh viên Việt Nam (http://www.facebook.com/hoisinhvien.com.vn),

          Để Hội nghị diễn ra thành công Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh đề nghị các Đoàn viện/Liên chi Đoàn, Liên chi Hội Sinh viên trực thuộc một số nội dung sau:

          1. Triệu tập đại biểu tham gia đầy đủ và đúng giờ.

          2. Tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, Đoàn viên, Hội viên, sinh viên  theo dõi Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết, chia sẻ đường link học tập trên fanpage chính thức của đơn vị và các cá nhân.

          3. Lập danh sách đại biểu tham gia Hội nghị trực tuyến (theo mẫu gửi kèm) gửi về Văn phòng Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh qua địa chỉ email: banthiduahsv@vinhuni.edu.vn trước 19h ngày 03/04/2019.

          Lưu ý: Các đơn vị cử 1 đồng chí phụ trách, sau khi kết thúc mỗi buổi học, các đơn vị nạp lại danh sách đại biểu tham gia (có chữ ký của đại biểu) cho Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường (Phụ trách: Đồng chí Trâm Anh - Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường, sđt 0942.394.833/0396.557.011)

           Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh đề nghị Ban Chấp hành Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh khóa X; Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh khóa X; Ban chấp hành các Đoàn viện, Liên chi Đoàn; Ban chấp hành các Liên chi Hội Sinh viên; Các đồng chí là Lớp trưởng, lớp phó, Bí thư, phó Bí thư, Chi hội trưởng, chi hội phó các chi đoàn, chi hội sinh viên; Các đồng chí là đoàn viên - sinh viên đang sinh hoạt tại các chi đoàn, chi hội sinh viên nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như k/g;

- Ban TTNTH Tỉnh đoàn (b/c);

- Đảng ủy, BGH Nhà trường (b/c);

- Lưu VP Hội.

 

 

 

TM. BTK HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

Phan Thị Quỳnh Trang

Full công văn: cv_dieu_dong_hoc_tap_truc_tuyen_nghi_quyet_dh_x.doc