1. Thành phần tham dự

- Ban Thường vụ Đoàn trường khoá XXIX,

- Ban Chấp hành Hội sinh viên trường khóa X,

- Bí thư, Phó Bí thư các liên chi đoàn,

- Ban Thư ký các liên chi hội sinh viên,

- Bí thư các chi đoàn, chi hội trưởng các chi hội sinh viên,

- Bí thư các chi đoàn thuộc Đoàn Trường THPT Chuyên,

2. Nội dung

- Báo cáo một số tình hình về Nhà trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán,

- Tổng kết công tác Đoàn và PTTN, công tác Hội và PTSV tháng 01, 02 năm 2016,

- Triển khai chương trình công tác Đoàn - Hội tháng 3 năm 2016,

- Triển khai Chương trình Tháng Thanh niên năm 2016.

3. Thời gian, địa điểm

- Từ 19h00', ngày 27 tháng 02 năm 2016 (Tối thứ Bảy)

- Tại Hội trường A - Trường Đại học Vinh

4. Một số vấn đề cần lưu ý

Các thành phần tham dự hội nghị theo thông tri triệu tập mặc áo thanh niên Việt Nam, đeo phù hiệu; phải mang theo sổ công tác để ghi chép nội dung hội nghị.

            Vì tính chất quan trọng của Hội nghị, đề nghị các đại biểu theo thành phần triệu tập dự họp đầy đủ, đúng giờ. Đồng chí Bí thư liên chi đoàn, liên chi hội trưởng liên chi hội sinh viên chịu trách nhiệm thông báo, quản lý đại biểu thuộc đơn vị mình tham gia nghiêm túc.

 

 

Nơi nhận:

- Theo mục 1;

- Lưu VP Đoàn.   

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

Lê Minh Giang