HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
HỘI SV TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
             ====c&d====                            Vinh, ngày 28 tháng 5 năm 2008
 
CHỈ TIÊU XÉT  KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2007 - 2008
 
I. CẤP TRUNG ƯƠNG
Căn cứ Quy chế thi đua khen thưởng của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, ban hành theo Quyết định số: QĐ/TƯHSV ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam;
1. Tập thể: Toàn trường có 221 chi hội + 2 CLB + 16 LCH = 239 (tập thể). Được xét, đề nghị khen thưởng không quá 5% x 239 tập thể = 12 tập thể cho toàn trường.
2. Cá nhân: Toàn trường có 13.223 sinh viên, hội viên. Được xét, đề nghị khen thưởng không quá 13 cá nhân cho toàn trường.
Như vậy, mỗi Liên chi hội SV được gửi hồ sơ của 01 tập thể và 01 cá nhân, đề nghị Hội SV trường xét đề nghị khen thưởng cấp Trung ương. Lưu ý, chỉ gửi hồ sơ đề nghị xét khen thưởng cho tập thể Liên chi hội SV.
II. CẤP TỈNH
1. Tập thể: Được xét, đề nghị khen thưởng không quá 16 tập thể
2. Cá nhân: Được xét, đề nghị khen thưởng không quá 20 cá nhân
Như vậy, mỗi Liên chi hội SV được gửi hồ sơ của 01 tập thể và 02 cá nhân, đề nghị Hội SV trường xét đề nghị khen thưởng cấp Tỉnh.
III. CẤP TRƯỜNG
1. Tập thể: Được đề nghị khen thưởng không quá 1/4 số tập thể trong LCH
2. Cá nhân: Được đề nghị khen thưởng không quá 1/100 sinh viên trong LCH
Như vậy, tính trên lý thuyết, Hội sinh viên trường khen thưởng cho 55 tập thể và 135 cá nhân.
Cụ thể cho từng đơn vị như sau:
 

 

TT
KHOA
SỐ LƯỢNG CHI HỘI
SỐ LƯỢNG SINH VIÊN
Hiện có
Được KT
Hiện có
Được KT
1.Toán
14
4
711
7
2.Vật lý
9
2
389
4
3.Hoá
12
3
674
7
4.Sinh
12
3
554
6
5.Thể dục
4
1
217
2
6.CNTT
33
8
1894
20
7.Công nghệ
21
5
1517
15
8.Nông Lâm Ngư
14
4
655
7
9.Kinh tế
17
4
1593
16
10.GDQP
4
1
196
2
11.Ngữ Văn
20
5
1387
14
12.Lịch sử
17
4
1215
12
13.Địa lý
4
1
209
2
14.Chính trị
8
2
658
7
15.Ngoại ngữ
24
6
961
10
16.Tiểu học
8
2
393
4
Cộng:
221
55
13223
135