Ban chấp hành Hội sinh viên trường khóa X

1. Phan Thị Quỳnh Trang, SV, Chủ tịch Hội sinh viên

ĐT: 01292.475958, Email: phanquynhtrang0711@gmail.com

2. Phạm Thành Công, SV, Phó chủ tịch Hội sinh viên

ĐT: 0989.687.862, Email:  thanhcongptc95@gmail.com

3. Lê Anh Tuấn, SV, Phó chủ tịch Hội sinh viên

ĐT: 0164.5344.643, Email: Leanhtuan.clevu@gmail.com

4. Trần Trung Thông, SV, Phó chủ tịch Hội sinh viên

ĐT: 0975.591.405, Email: Trungthong.maudhv@gmail.com

5. Trần Quốc Đạt, SV, Ủy viên BTK

ĐT: 0165.9796.407, Email: dattrandhv@gmail.com

6. Đinh Thị Ngọc Hằng, SV, Ủy viên BTK

ĐT: 0169.3427.044, Email: cogiaotre58@gmail.com

7. Nguyễn Thị Hà Phương, SV, Ủy viên BTK

ĐT: 0981.624.814, Email: Phuongha.2182015@gmail.com

8. Hoàng Văn Sỹ, SV, Ủy viên BTK

ĐT: 0975.029.305, Email: silethuy123@gmail.com

9. Bùi Hải Vân, SV, Ủy viên BTK

ĐT: 0167.5903.252, Email: buihaivan.2508@gmail.com

10. Bùi Thị Ngọc Ánh, SV, Ủy viên BCH

ĐT: 01669857345, Email: Ngocanhdhv225@gmail.com

11. Nguyễn Anh Dũng, SV, Ủy viên BCH

ĐT: 01694867043, Email: Nguyenanhdung8994@gmail.com

12. Trần Thị Thu Hà, SV, Ủy viên BCH

ĐT: 0973262596, Email: tranthuha183@gmail.com

13. Nguyễn Văn Hào, SV, Ủy viên BCH

ĐT: 0967511741, Email: haonguyen28121991@gmail.com

14. Hồ Sỹ Hoàng, SV, Ủy viên BCH

ĐT: 0977981308, Email: hoanglkt.dhv@gmail.com

15. Võ Khánh Huyền, SV, Ủy viên BCH

ĐT: 0976390515, Email: vokhanhhuyen141@gmail.com

16. Hồ Thị Ngọc Khánh, SV, Ủy viên BCH

ĐT: 01667405776, Email: Khanhmilu1996@gmail.com

17. Lưu Văn Mạnh, SV, Ủy viên BCH

ĐT: 01636773036, Email: luuvanmanhc11k46nd2@gmail.com

18. Nguyễn Xuân Tài, SV, Ủy viên BCH

ĐT: 0974818444, Email: dumnguyen01011997@gmail.com

19. Hoàng Thị Thanh, SV, Ủy viên BCH

ĐT: 0963297548, Email: hoangthanh.chemis@gmail.com

20. Võ Quyết Thành, SV, Ủy viên BCH

ĐT: 0978171135, Email: voquyetthanhdhv@gmail.com

21. Phan Thị Kiểu Trang, SV, Ủy viên BCH

ĐT: 0902221386, Email: trangphan1996@gmail.com

22. Phan Thị Hoài Trang, SV, Ủy viên BCH

ĐT: 01679950957, Email: Hoaitrang54dhv@gmail.com

23. Đinh Xuyến Trinh, SV, Ủy viên BCH

ĐT: 0973 096422, Email: dinhxuyentrinh1508@gmail.com

24. Nguyễn Văn Trung, SV, Ủy viên BCH

ĐT: 01659804474, Email: Trungcool94@gmail.com

25. Hồ Thanh Tùng, SV, Ủy viên BCH

ĐT: 0978596212, Email: ksphuongtung@gmail.com

26. Lê Thị Vân, SV, Ủy viên BCH

ĐT: 01649460512, Email: lethivan0212@gmail.com

27. Lê Duy Văn, SV, Ủy viên BCH

ĐT: 0977144756, Email: duyvan54k4gt@gmail.com

Liên chi hội trưởng các liên chi hội

1.  Bùi Hải Vân, SV, LCHT khoa SP Toán học

ĐT: 0167.5903.252, Email: buihaivan.2508@gmail.com

2. Trần Quốc Đạt, SV, LCHT khoa Vật lý & CN

ĐT: 0165.9796.407, Email: dattrandhv@gmail.com

3. Bùi Thị Tường Vi, SV, LCHT khoa Hóa học

ĐT: 01658992790, Email: Tuongvi790@gmail.com

4.  Đinh Xuyến Trinh, SV, LCHT khoa Sinh học

ĐT: 0973 096422, Email: dinhxuyentrinh1508@gmail.com

5.  Nguyễn Văn Trung, SV, LCHT khoa CNTT

ĐT: 01659804474, Email: Trungcool94@gmail.com

6. Hồ Thanh Tùng, SV, Ủy viên BCH

ĐT: 0978596212, Email: ksphuongtung@gmail.com

7. Nguyễn Xuân Minh, SV, LCHT khoa Xây dựng

ĐT: 0985632283, Email: xuanminhas@gmail.com

8. Võ Quyết Thành, SV, LCHT khoa Điện tử viễn thông

ĐT: 0978171135, Email: voquyetthanhdhv@gmail.com

9. Phạm Thành Công, SV, LCHT khoa Kinh tế

ĐT: 0989.687.862, Email:  thanhcongptc95@gmail.com

10.  Võ Khánh Huyền, SV, LCHT khoa Nông lâm ngư

ĐT: 0976390515, Email: vokhanhhuyen141@gmail.com

11. Phan Thị Hoài Trang, SV, LCHT khoa SP Ngữ văn

ĐT: 01679950957, Email: Hoaitrang54dhv@gmail.com

12. Nguyễn Anh Dũng, SV, LCHT khoa Lịch sử

ĐT: 01694867043, Email: Nguyenanhdung8994@gmail.com

13. Hoàng Văn Sỹ, SV, LCHT khoa Địa lý – QLTN

ĐT: 0975.029.305, Email: silethuy123@gmail.com

14. Lê Thị Trang, SV, LCHT khoa Giáo dục chính trị

ĐT: 09666470771,  Email:

15. Lê Anh Tuấn, SV, LCHT khoa Luật

ĐT: 0164.5344.643, Email: Leanhtuan.clevu@gmail.com

16. Nguyễn Thị Dương Ngọc, SV, LCHT khoa SP Ngoại ngữ

ĐT: 094 4569917, Email: duongngoc97@gmail.com

17.  Lê Thị Vân, SV, LCHT khoa Giáo dục

ĐT: 01649460512, Email: lethivan0212@gmail.com

18. Lưu Văn Mạnh, SV, LCHT khoa GDQP

ĐT: 01636773036, Email: luuvanmanhc11k46nd2@gmail.com