Ban Thư ký Hội Sinh viên trường

Phan Thị Quỳnh Trang
Trần Trung Thông
Nguyễn Thị Quỳnh Giang
Chu Quang Vinh
Thái Khắc Hiếu
Trần Thị Thanh Hiền
Chu Thị Hải Yến
Hoàng Ngọc Thắng
Nguyễn Trâm Anh