Ban Thư ký Hội Sinh viên trường

Phan Thị Quỳnh Trang
Phạm Thành Công
Lê Anh Tuấn
Trần Trung Thông
Trần Quốc Đạt
Đinh Thị Ngọc Hằng
Nguyễn Thị Hà Phương
Hoàng Văn Sỹ
Bùi Hải Vân