HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
HỘI SV TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: 24/HD-HSV
Nghệ An, ngày 23 tháng 5 năm 2013

 

  
                                               
HƯỚNG DẪN
Tổng kết Công tác Hội và phong trào sinh viên
năm học 2012 - 2013
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
Căn cứ Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012 - 2013; căn cứ Hướng dẫn số 09 HD/HSV ngày 20/5/2013 của Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường hướng dẫn các liên chi hội tổng kết Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012 - 2013 như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đánh giá việc triển khai thực hiện chủ đề năm học “Sinh viên Việt Nam tiến quân vào khoa học công nghệ”; đánh giá tình hình sinh viên, các vấn đề dư luận liên quan đến sinh viên; kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các nội dung công tác Hội và phong trào sinh viên trong năm học 2012 - 2013, trong đó nêu rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Nêu rõ những nét mới, những hoạt động sáng tạo, hiệu quả. Kịp thời ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích và đóng góp trong Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012 - 2013.
- Báo cáo tổng kết ngắn gọn, có tính tổng kết, khái quát, có số liệu minh họa cụ thể. Công tác thi đua, khen thưởng phải được tiến hành đúng quy trình, công khai, minh bạch và trung thực.
B. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
Báo cáo tổng kết của các liên chi hội xây dựng theo trình tự sau:
I. Bối cảnh năm học: Trình bày tóm tắt những sự kiện nổi bật, các yếu tố tác động trực tiếp đến Công tác Hội và phong trào sinh viên của đơn vị trên cả hai mặt khó khăn và thuận lợi. Trình bày sơ lược (về số lượng) tình hình sinh viên và tình hình tổ chức Hội tại đơn vị.
II. Kết quả Công tác Hội và phong trào sinh viên Năm học 2012 - 2013
Tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012 - 2013 trên tất cả các lĩnh vực công tác, nêu rõ các số liệu minh họa. Chú ý đánh giá kết quả hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Nhà nước, của Hội Sinh viên, nêu bật các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Hội Sinh viên trường lần thứ IX...)
            Bám sát nội dung Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012 - 2013 (số: 21/2012/CT-HSV, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường ban hành ngày 10/9/2012) theo 6 chương trình của mục III - Các nội dung và giải pháp.
III. Tồn tại, hạn chế
Nêu rõ và đánh giá những tồn tại, hạn chế của Công tác Hội và phong trào sinh viên tại đơn vị trong năm học qua.
IV. Đánh giá nguyên nhân, bài học kinh nghiệm
Đánh giá rõ nguyên nhân của những thành công, cũng như tồn tại, hạn chế của Công tác Hội và phong trào sinh viên tại đơn vị trong năm học qua, lưu ý cả hai khía cạnh nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để có thể tổ chức tốt hơn hoạt động trong thời gian tới.
V. Đề xuất, kiến nghị (nếu có)
VI. Định hướng công tác năm học 2013 - 2014
Báo cáo những trọng tâm công tác và các hoạt động chính của đơn vị trong năm học mới.
            C. THỜI GIAN TỔ CHỨC TỔNG KẾT
            1. Các chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm tổng kết, bình xét khen thưởng, làm hồ sơ gửi cho liên chi hội trước ngày 5/6/2013.
            2. Các liên chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc tổng kết, làm hồ sơ gửi về Văn phòng Hội Sinh viên trường trước ngày 10/6/2013.
            D. HỒ SƠ TỔNG KẾT NĂM HỌC gửi về Hội Sinh viên trường bao gồm:
            1. Báo cáo tổng kết năm học 2012 - 2013.
            2. Phụ lục số liệu.
            3. Hồ sơ khen thưởng gồm:
            - Tờ trình đề nghị khen thưởng của Ban Thư ký liên chi hội có ý kiến đồng đề nghị của cấp uỷ Đảng, xác nhận của Trợ lý QLSV, Bí thư LCĐ (theo mẫu).
            - Danh sách trích ngang và tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân khen thưởng các cấp (Bằng khen Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Giấy khen Hội Sinh viên tỉnh, Giấy khen Hội Sinh viên trường), có xác nhận của cấp uỷ Đảng, Trợ lý QLSV, Bí thư LCĐ.
            - Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng, có ý kiến xác nhận của Ban Thư ký liên chi hội.
            - Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của Ban Chấp hành (hoặc Ban Thư ký) liên chi hội.
            Lưu ý: Tiêu chuẩn khen thưởng theo Quy chế thi đua khen thưởng của Hội Sinh viên Việt Nam (Các đồng chí vào mục Văn bản của Subsite Hội Sinh viên, download về để sử dụng). Kèm theo Chỉ tiêu xét khen thưởng các cấp cho các liên chi hội năm học 2012 - 2013 và các mẫu Báo cáo thành tích tập thể, cá nhân. Đơn vị nào nộp muộn, Văn phòng Hội Sinh viên trường sẽ không tiếp nhận và tổng hợp đề nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên trường xét khen thưởng.
 
Trên đây là Hướng dẫn tổng kết Công tác Hội và phong trào sinh viên Năm học 2012 - 2013. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường yêu cầu liên chi hội sinh viên các khoa khẩn trương tiến hành tổng kết, làm tốt công tác thi đua khen thưởng theo các nội dung hướng dẫn nêu trên. Hồ sơ tổng kết năm học gửi về Văn phòng Hội Sinh viên trường trước ngày 10/6/2012, email:
hoisinhvien@vinhuni.edu.vn. Lưu ý khi nộp phải ký xác nhận vào biên bản nộp.
 

 

Nơi nhận:
- TT BTK Hội SV tỉnh (b/c),
- Các LCH, CLB, đội, nhóm (t/h),
- Lưu VP
TM.BAN THƯ KÝ HỘI SV TRƯỜNG
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Lê Minh Giang