HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 


Số 01 - QĐ/HSV - ĐHV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

TP Vinh, ngày 03 tháng 01 năm 2019

                                   

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chứng nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" năm học 2017 - 2018

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

          - Căn cứ Hướng dẫn Số: 133 HD/TWHSV ngày 21/7/2014 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc Thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2013-2018;

          - Căn cứ hồ sơ đề nghị của Liên chi hội Sinh viên các khoa và các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm trực thuộc;

          - Xét thành tích của các cá nhân,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Chứng nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" năm học 2017 - 2018 và trao phần thưởng cho 50 sinh viên tiêu biểu (có danh sách kèm theo),

          Điều 2. Ban Chấp hành Liên chi hội Sinh viên các khoa, Ban Cán sự, Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm và các cá nhân có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:

- BTK Hội SV tỉnh Nghệ An (b/c),

- ĐU, BGH Nhà trường (b/c),

- BTV Đoàn trường (b/c),

- BCN, TLQLSV các khoa,

- Như điều 2,

- Lưu VP Hội.

Quyết định kèm theo: danh_hieu_sv_5_tot_nam_hoc_2017_2018.docx

TM. BTK HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Phan Thị Quỳnh Trang