HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

Số: 02-QĐ/HSV-ĐHV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

TP Vinh, ngày 03 tháng 01 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chứng nhận Giải thưởng "Sao tháng Giêng" năm 2019

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

          - Căn cứ Quy chế và Hướng dẫn của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc tổ chức bình chọn giải thưởng "Sao tháng Giêng";

          - Căn cứ hồ sơ đề nghị của Liên chi hội Sinh viên các khoa và các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm trực thuộc;

          - Xét thành tích của các cá nhân,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Chứng nhận giải thưởng"Sao tháng Giêng" năm học 2019 và trao phần thưởng cho 48sinh viên tiêu biểu (có danh sách kèm theo),

          Điều 2. Ban Chấp hành Liên chi hội Sinh viên các khoa, Ban Cán sự, Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm và các cá nhân có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:

- BTK Hội SV tỉnh Nghệ An (b/c),

- ĐU, BGH Nhà trường (b/c),

- BTV Đoàn trường (b/c),

- BCN, TLQLSV các khoa,

- Như điều 2,

- Lưu VP Hội.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Phan Thị Quỳnh Trang

 

Kèm theo quyết định: giai_thuong_stg_2019.docx