HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BCH TỈNH NGHỆ AN

***
          Số:   43   QĐ/HSV

 

 

Tp Vinh, ngày 06 tháng 09   năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v khen thưởng

-----------------

 

BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TỈNH NGHỆ AN

 

 

- Căn cứ Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An;

- Căn cứ vào đề nghị của các đơn vị;

- Xét thành tích của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công  tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015 - 2016;

- Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua Khen thưởng và Văn phòng Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Tặng Giấy khen của Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An cho      13 tập thể và 59 cá nhân:

Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015 – 2016.

(Danh sách trích ngang kèm theo)    

Điều 2: Văn phòng Hội sinh viên Tỉnh, các tập thể và cá nhân trên căn cứ quyết định thi hành.            

File đính kèm :   qdkt_hoi.doc