HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

Số: 216 - QĐ/TWHSV

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v khen thưởng

----------

BAN THƯ KÝ TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

-   Căn cứ Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam;

-   Căn cứ Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Ban Thư ký Trung ương    Hội Sinh viên Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 61 QĐ/TWHSV ngày 30/3/2015;

-   Căn cứ tờ trình  số  05-TTr/HSV  ngày  22/6/2016  của  Ban  Thư  ký  Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An về việc đề nghị khen thưởng năm học  2015 - 2016;

-   Xét thành tích của các tập thể, cá nhân thuộc Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015 – 2016 và đề nghị của Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho 10 tập thể và 11 cá nhân thuộc Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An (Có danh sách kèm theo).

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015 – 2016

Điều 2. Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành./.

File đính kèm: twh_qdkhenthuonghsvtinhngheanxong.pdf