HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH


Số 63 QĐ/HSV ĐHV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

TP Vinh, ngày 22 tháng 11 năm 2019

                                   

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong

Công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2017 - 2019

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

          - Căn cứ hồ sơ đề nghị của Ban chấp hành các Liên chi hội;

          - Xét thành tích của các cá nhân;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Khen thưởng 119 cá nhân "Đã có thành tích xuất sắc trong

Công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2017 - 2019(có danh sách kèm theo),

          Điều 2. Ban Chấp hành Liên chi hội Sinh viên các khoa và các cá nhân có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:

- BTK Hội SV tỉnh Nghệ An (b/c),

- ĐU, BGH Nhà trường (b/c),

- BTV Đoàn trường (b/c),

- BCN, TLQLSV các khoa,

- Như điều 2,

- Lưu VP Hội.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Phan Thị Quỳnh Trang

                                   

                       Xem chi tiết tại file: qdkhenthuongcanhannhiemky20172019.docx