Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII đã thông qua Nghị quyết về công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2009 - 2013. Nhằm cụ thể hóa và đưa Nghị quyết vào thực tiễn đời sống, sinh hoạt, lao động, rèn luyện của sinh viên, công tác Hội và phong trào sinh viên, Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” cụ thể như sau: HD_sinh_vien_5_tot_122711103855.doc