HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số 60 - CV/HSV ĐHV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

TP Vinh, ngày 12 tháng 08 năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN

Chấm điểm thi đua hàng tháng các Liên chi Hội Sinh viên

 

Nhằm tăng cường công tác đánh giá thi đua hoạt động giữa các Liên chi Hội Sinh viên trong toàn Trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường thống nhất ban hành hướng dẫn Thực hiện chấm điểm thi đua hàng tháng các Liên chi Hội Sinh viên như sau:

1. Những vấn đề chung

- Đối tượng áp dụng: Các Liên chi Hội Sinh viên.

- Phạm vi áp dụng: Công tác Hội và phong trào Sinh viên.

2. Chấm điểm, xếp hạng và khen thưởng

- Các đơn vị nạp Bảng tự chấm điểm thi đua và lịch tuần cho Văn phòng Hội Sinh viên trường (qua email: banthiduahsv@vinhuni.edu.vn) trước 24h00 ngày 25 hàng tháng (các hoạt động sau ngày 25 hàng tháng được tính điểm cho tháng tiếp theo).

- Ban thi đua và Văn phòng Hội sinh viên trường hoàn thành việc chấm điểm và cho các đơn vị đối chiếu, phản hồi qua email trước ngày 30 hàng tháng.

- Điểm được tính cho các đơn vị ngay khi hoạt động bắt đầu diễn ra (không tính bước chuẩn bị, tuyên truyền).

- Các hoạt động chỉ được tính điểm khi có link ảnh đính kèm trong bảng chấm điểm. Mỗi hoạt động đính kèm tối thiểu 01 link ảnh thể hiện được thời gian, địa điểm tổ chức hoạt động.

- Việc tính điểm thi đua và xếp hạng được tiến hành hàng tháng, tổng kết theo năm học.

- Đơn vị đứng đầu hàng tháng sẽ được trao tiền thưởng theo quy định của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường là 200.000 đồng. Đơn vị đứng đầu 3 tháng liên tiếp được giữ cờ thi đua vĩnh viễn. Đơn vị xếp hạng Nhì, hạng Ba được nhận tiền thưởng tương ứng là 150.000 đồng và 100.000 đồng.

- Kết quả thi đua hàng tháng sẽ được công bố và trao giải tại Hội nghị cán bộ Đoàn - Hội toàn trường.

- Điểm thi đua và xếp hạng sẽ là một phần căn cứ quan trọng trong xếp loại và đề nghị khen thưởng năm học cho các đơn vị.

3. Cách thức chấm điểm

Các đơn vị dùng chung một mẫu bảng chấm điểm do Hội Sinh viên trường ban hành và thực hiện chấm điểm như sau:

I. THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN CHI HỘI

TT

Lĩnh vực hoạt động

Nội dung hoạt động

Thực hiện

Điểm (*)

Tuyên truyền giáo dục

Báo cáo các nội dung mang tính giáo dục đạo đức, lối sống SV, giáo dục pháp luật, thực hiện học tập và làm theo lời Bác, nếp sống văn hóa… do cấp LCH tổ chức hoặc phối hợp tổ chức. Thống kê các bài đăng trên subweb của đơn vị.

 

 

Ghi rõ:

- LCH

- LCĐ -LCH

 

 

 

Hỗ trợ học tập, NCKH.

Báo cáo hoạt động học thuật cấp khoa, hoạt động của CLB học thuật theo chuyên đề rộng rãi trong SV toàn đơn vị.

Các buổi giới thiệu, sinh hoạt định kì nội bộ thành viên của CLB học thuật; các hoạt động seminar, chữa bài tập tổ chức nội bộ các chi hội, CLB thì tính điểm cấp CLB và tương đương.

 

Hỗ trợ đời sống đoàn viên, sinh viên

 

Văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao

 

Xây dựng tổ chức Hội, tham gia xây dựng Đảng

Báo cáo các nội dung thực hiện cấp LCH: tập huấn, công tác Hội, công tác giới thiệu ĐVƯT cho Đảng…

 

Tình nguyện

Báo cáo các nội dung tình nguyện tại chỗ, tình nguyện thường xuyên do ĐV/LCĐ tổ chức, thực hiện

 

CỘNG:

(1)

(*) Các đơn vị tự chấm điểm theo các tiêu chí sau:

- 15 điểm cho mỗi hoạt động được tổ chức và có đăng ký trên lịch tuần và bắt buộc có 01 link minh chứng là Thông báo hoạt động trên Fanpage Khoa/Việnkèm theo ít nhất 01 minh chứng sau: link tin bài trên web; ảnh chụp maket, kế hoạch, hình ảnh, kết quả liên quan hoạt động.

- 5 điểm cho mỗi hoạt động tổ chức, có đủ minh chứng nhưng không đăng ký lịch tuần; có minh chứng nhưng minh chứng không rõ ràng, không phù hợp với hoạt động.

            - 10 điểm cho mỗi hoạt động do các đơn vị Liên chi hội phối hợp thực hiện không tính điểm hoạt động phối hợp với các chi hội cấp dưới, các CLB đội nhóm trực thuộc.

- Không tính điểm công tác chuẩn bị cho các hoạt động, các cuộc họp tất cả các cấp (giao ban, liên tịch, chuẩn bị, triển khai…), chỉ tính điểm trên đầu việc và số điểm có thể không tối đa nếu BTK Hội Sinh viên trường đánh giá kết quả hoạt động không đạt yêu cầu.

- Không tính điểm đối với các hoạt động không có minh chứng, dùng ảnh mạng làm minh chứng cho hoạt động.

- Các LCH được đề nghị có thêm điểm thưởng (10 - 15 điểm) cho các hoạt động nổi bật của LCH (Thông báo các hoạt động trong nhóm chat "LCHT các Khoa/Viện") và các hoạt động mà BTK HSV trường chỉ định LCH thực hiện (thưởng điểm nếu LCH thực hiện tốt).

II. THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG CỦA CLB, ĐỘI, NHÓM

 

TT

Nội dung hoạt động

Thực hiện

Điểm

Các hoạt động cấp CLB, Đội, Nhóm trực thuộc LCH: hoạt động theo chủ đề, chuyên đề, công tác tuyên truyền, đăng bài, phát triển thành viên

Ghi rõ tên CLB, Đội, Nhóm tổ chức, các hoạt động phối hợp tổ chức thì được tính điểm cho tất cả các đơn vị thực hiện

 

CỘNG:

 

(**) Các đơn vị tự chấm điểm theo các tiêu chí sau:

Các hoạt động cấp CLB, Đội, Nhóm trực thuộc LCĐ/ĐV:

- 5 điểm cho mỗi hoạt động được tổ chức và có đăng ký trên lịch tuần và có link minh chứng.

- 2 điểm cho mỗi hoạt động tổ chức mà không đăng ký lịch tuần nhưng có link minh chứng.

- Không tính điểm đối với các hoạt động không có link minh chứng.

III. TỔNG ĐIỂM

Tổng hợp

điểm

Điểm hoạt động LCH

Điểm CLB, ĐN

Lịch tuần

Bảng chấm điểm

Điểm cộng

Điểm trừ

Tổng điểm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

(3): Tính 5 điểm cho mỗi lịch tuần nạp đúng thời gian, nạp muộn không tính điểm

(Nạp lịch tuần hoạt động của tuần tiếp theo vào trước 20h thứ 6 của tuần này)

(4): Tính 15 điểm nếu nạp đúng thời gian

       Không chấm điểm cho các đơn vị nộp báo cáo muộn

 (5): Cộng 10 - 15 điểm cho các hoạt động chất lượng (do các đơn vị đề nghị và văn phòng đánh giá).

(6): Trừ 5 điểm với mỗi Lịch tuần không nạp,

       Trừ 20 điểm với mỗi hoạt động đăng ký lịch tuần mà không thực hiện (không có lý do chính đáng),

       Trừ 30 điểm với mỗi hoạt động tự chấm điểm mà không thực hiện (VP xác minh).

       Trừ 30 điểm với mỗi hoạt động sử dụng ảnh mạng làm minh chứng hoạt động (VP xác minh).

       Trừ 20 điểm/1 đồng chí là UV BCH HSV trường các đơn vị không tham gia các chương trình của HSV, Hội nghị các bộ Đoàn - Hội (nếu không có lý do chính đáng).

IV. Nhân hệ số điểm cho các đơn vị theo số lượng Sinh viên và đặc thù đơn vị

Điểm tổng của các đơn vị được nhân với hệ số theo quy định như sau:

- Các đơn vị có số lượng đoàn viên trên 1000 có hệ số: 1.0

(LCH Viện KT&CN, LCH khoa Xây dựng, LCH khoa Kinh tế, LCH khoa Luật, LCH khoa SP Ngoại ngữ, LCH khoa Giáo dục)

- Các đơn vị có số lượng đoàn viên từ 500 đến dưới 1000 có hệ số: 1.1

- Các đơn vị có số lượng đoàn viên dưới 500 có hệ số: 1.2

            (LCH Viện Nông nghiệp - Tài nguyên, LCH khoa GD Thể chất, LCH khoa GD Quốc phòng, LCH Viện KHXHNV, LCH Viện SPXH, LCH Viện SPTN, LCH Viện CN Hóa Sinh - Môi trường)

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện hướng dẫn về việc đánh giá thi đua hàng tháng từ tháng 09 năm 2019. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị các Liên chi Hội nhanh chóng phản hồi với Ban Tổ chức - Thi đua Hội Sinh viên trường, để được hướng dẫn cụ thể.

 

Nơi nhận:

- LCH;

- Lưu VP Hội.

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

Phan Thị Quỳnh Trang

 

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số… - HD/HSV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

TP Vinh, ngày tháng năm 2018

 

BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA THÁNG 9/2018

LCH KHOA/VIỆN………………….

 

I. THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN CHI HỘI

TT

Lĩnh vực hoạt động

Nội dung hoạt động

Thực hiện

Điểm

Tuyên truyền giáo dục

- Tên hoạt động

Link:

 

 

- Tên hoạt động

Link:

 

 

- Tên hoạt động

Link:

 

 

Hỗ trợ học tập, NCKH

- Tên hoạt động

Link:

 

 

Hỗ trợ đời sống đoàn viên, sinh viên

- Tên hoạt động

Link:

 

 

- Tên hoạt động

Link:

 

 

Văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao

- Tên hoạt động

Link:

 

 

- Tên hoạt động

Link:

 

 

- Tên hoạt động

Link:

 

 

Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, tham gia xây dựng Đảng

- Tên hoạt động

Link:

 

 

- Tên hoạt động

Link:

 

 

- Tên hoạt động

Link:

 

 

Tình nguyện

- Tên hoạt động

Link:

 

 

TỔNG ĐIỂM

 

 

II. THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG CỦA CLB, ĐỘI, NHÓM

TT

Nội dung hoạt động

Thực hiện

Điểm

- Tên hoạt động

Link:

 

 

- Tên hoạt động

Link:

 

 

- Tên hoạt động

Link:

 

 

CỘNG:

 

 

III. TỔNG ĐIỂM

 

Tổng hợp

điểm

Điểm hoạt động LCH

Điểm CLB, ĐN

Lịch tuần

Bảng chấm điểm

Điểm cộng

Điểm trừ

Tổng điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.M. BAN CHẤP HÀNH LCH

                                                                                           Liên chi Hội trưởng