HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: /KH - HSV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

 

Vinh, ngày 01 tháng 04 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi “SV trường Đại học Vinh” năm 2019

-------------------

   Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 - 2019, được sự đồng ý của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Thư ký Hội sinh viên trường ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi “SV trường Đại học Vinh” năm 2019, cụ thể như sau:

   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tạo sân chơi với hình thức mới lạ, hấp dẫn và đa dạng để sinh viên có thể phát huy sự sáng tạo, thông minh, năng động của tuổi trẻ;

- Cuộc thi được tổ chức quy mô, chu đáo, có chất lượng, gây ấn tượng tốt cho sinh viên tham gia và khán giả.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Là sinh viên của trường Đại học Vinh

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Nội dung thi

Các đội thi của các khối ngành phải xây dựng và thể hiện tiết mục theo chủ đề của Ban tổ chức đã đưa ra trong các vòng thi.

2. Hình thức thi: thể lệ kèm theo

3. Cách thức đăng ký tham gia

Các Liên chi hội của các khối ngành phối hợp lựa chọn thành viên đại diện cho khối ngành mình theo số lượng của Ban tổ chức quy định. Sau đó gửi danh sách đăng ký về cho Ban thư ký Hội sinh viên trường trước ngày 12/04/2019 tại văn phòng Hội sinh viên (tầng 1 nhà A1) hoặc địa chỉ email: hoisinhvien@vinhuni.edu.vn

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH

- Vòng bảng được tổ chức vào 2 ngày 19, 20/04/2019 tại Hội trường A trường Đại học Vinh.

- Vòng chung kết được tổ chức vào ngày 27/04/2019 tại Hội trường A trường Đại học Vinh

VI. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

- Liên chi hội và các chi hội thông báo rộng rãi để cho sinh viên thuộc mục II. đăng ký tham gia và chuẩn bị cho thí sinh thuộc đơn vị mình tham gia tốt Cuộc thi. Đồng chí Liên chi hội trưởng phụ trách khối ngành lập danh sách thí sinh, nhóm thí sinh của đơn vị mình (theo mẫu) và gửi về Văn phòng Hội Sinh viên trường hoặc qua địa chỉ email ( nêu trên) trước 10h00 ngày 12/04/2019.

- Ban Tổ chức cấp trường: chuẩn bị công tác tổ chức, truyền thông, chuyên môn, kinh phí giải thưởng, giấy chứng nhận, cúp lưu niệm đạt giải cho các tập thể và các thí sinh đạt giải; mời các nhà tài trợ hỗ trợ tổ chức Cuộc thi.

Cuộc thi “SV trường Đại học Vinh” năm 2019 là một trong các hoạt động lớn trong năm học 2018 - 2019 của Hội Sinh viên trường Đại học Vinh, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường yêu cầu các Liên chi hội, chi hội quán triệt và khẩn trương, nghiêm túc thực hiện. Ban Thư ký Hội sinh viên trường sẽ cộng điểm thưởng thi đua cho các đơn vị tham gia đạt chất lượng.

 

Nơi nhận:

- TT, Hội Sinh viên Tỉnh(b/c);

- Đảng uỷ, BGH Nhà trường (b/c);

- Các đơn vị liên quan (p/h);

- Các đơn vị đề nghị tài trợ;

- Các LCH (t/h),

- Website,

- Lưu VP.

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phan Thị Quỳnh Trang

 

 

 


 
 
Full công văn: ke_hoach_chuong_trinh_sv_2019.doc