QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN

DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” VÀ TẬP THỂ “SINH VIÊN 5 TỐT”   CẤP TỈNH (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

       

       1. Tiêu chuẩn đạo đức tốt

       - Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên (trên thang điểm 100 theo quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đối với những trường đặc thù, không đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì điểm rèn luyện được tính quy đổi phải đạt loại Giỏi.

       - Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương và cộng đồng.

       - Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:

       + Là thành viên chính thức đội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên.

       + Có tham luận, bài viết được trình bày tại các diễn đàn học thuật về các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên.

       + Là thanh niên tiêu biểu, thanh niên tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có hành động dũng cảm cứu người được ghi nhận, biểu dương.

        2. Tiêu chuẩn học tập tốt

        - Đối với sinh viên các trường Đại học: điểm trung bình chung học tập cả năm học 2017 – 2018 đạt từ 3,4/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ) hoặc đạt từ 8,5/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế). Đối với sinh viên các trường Cao đẳng: điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 3,2/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ) hoặc đạt từ 8,0/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế).

        - Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:

        + Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải cấp trường trở lên (đối với các Học viện, trường Đại học) và đạt giải cấp khoa trở lên (đối với các trường Cao đẳng).

        + Có bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành.

        + Có bài tham luận tham gia các hội thảo khoa học từ cấp trường trở lên.

        + Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc được các giải thưởng từ cấp tỉnh trở lên.

        + Là thành viên các đội tuyển tham gia các kỳ thi học thuật cấp quốc gia, quốc tế.

        + Đạt giải thưởng trong các cuộc thi ý tưởng sáng tạo từ cấp tỉnh trở lên.

       3. Tiêu chuẩn thể lực tốt

       Đạt 01 trong 02 tiêu chuẩn sau:

       - Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” từ cấp trường trở lên (tiêu chuẩn cụ thể theo Hướng dẫn liên tịch số 87/2006/HDLT-ĐTN-TDTT về tiêu chuẩn thi đua và rèn luyện thể dục thể thao của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục - Thể thao ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2006).

       - Tham gia và đạt giải tại các hoạt động thể thao phong trào từ cấp trường trở lên.

       4. Tiêu chuẩn tình nguyện tốt

       - Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm (được tính theo số ngày thực tế tham gia các hoạt động tình nguyện cộng dồn. Ví dụ: sinh viên A tham gia 3 ngày tình nguyện tại mái ấm nhà mở, 1 lần hiến máu tình nguyện, 1 ngày tình nguyện Chủ nhật xanh, ở những thời điểm khác nhau trong năm sẽ được tính đủ tiêu chuẩn).

       - Được khen thưởng từ cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện.

        5. Tiêu chuẩn hội nhập tốt

        - Hoàn thành ít nhất 01 khóa trang bị kỹ năng thực hành xã hội hoặc được Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên từ cấp trường trở lên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học trong năm học.

        -  Tham gia tích cực ít nhất 01 hoạt động về hội nhập do cấp trường trở lên tổ chức.

        - Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:

        + Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hoặc tương đương trở lên (đối với sinh viên năm thứ 1,2), bằng B1 hoặc tương đương trở lên (đối với sinh viên năm thứ 3,4,5,6). Đối tượng sinh viên chuyên ngành Ngoại ngữ: chứng chỉ Ngoại ngữ được áp dụng với môn Ngoại ngữ 2. (Việc áp dụng quy đổi giá trị tương đương chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC và một số chứng chỉ khác thì áp dụng theo thông tư số 05/2012/TT/BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

        + Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.

        + Tham gia và đạt giải Ba trở lên tại các cuộc thi về kiến thức hoặc có sử dụng Ngoại ngữ từ cấp trường trở lên.

        * Tất cả các thành tích xét trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh được tính trong khoảng thời gian của năm học xét trao danh hiệu, có đầy đủ minh chứng kèm theo.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

QUY CHẾ

GIẢI THƯỞNG SAO THÁNG GIÊNG (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

------------------------

ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN GIẢI THƯỞNG

        1. Đối tượng Giải thưởng

        Giải thưởng Sao Tháng Giêng được trao cho sinh viên Việt Nam là cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ Đoàn Thanh niên đang học tập trong các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài nước.

        2. Tiêu chuẩn Giải thưởng

        2.1. Tiêu chuẩn về rèn luyện

        - Điểm rèn luyện đạt từ 90 điểm trở lên (trên thang điểm 100 theo quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đối với những trường đặc thù, không đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm rèn luyện được tính quy đổi phải đạt loại Xuất sắc.

        - Có ít nhất 02 năm làm cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ Đoàn Thanh niên; đang giữ chức vụ từ Bí thư chi đoàn, chi Hội trưởng chi hội sinh viên trở lên.

        - Được khen thưởng từ cấp trường trở lên trong công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.

        2.2. Tiêu chuẩn về học tập

        Có điểm trung bình chung học tập của năm học đạt từ 3,2/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ) hoặc đạt từ 8,0/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế). Trường hợp sinh viên dân tộc thiểu số, sinh sống tại khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, có điểm trung bình chung học tập của năm học đạt từ 3,0/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ) hoặc đạt từ 7,5/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế).

          * Các tiêu chuẩn ưu tiên:

        - Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, trong hoạt động vì cộng đồng, được cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội ghi nhận.

        - Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện.

        - Đạt giải Ba trở lên trong các cuộc thi học thuật cấp quốc gia và quốc tế.

        - Có công trình sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải Nhất cấp trường trở lên.

        3. Số lượng

        - Số lượng hồ sơ gửi về Hội Sinh viên Tỉnh không giới hạn.

        - Mỗi cá nhân chỉ được nhận Giải thưởng một lần duy nhất.


File Hướng dẫn: 4huongdanbinhchonsaothanggiengvasv5totcaptinh.doc

Mẫu BC Sinh viên 5 tốt cấp Tỉnh: 6mau_bao_cao_thanh_tich_sv_5_tot_cap_tinhdoc_copy.docx

Mẫu BC Sao Tháng Giêng cấp Tỉnh: 5mau_bao_cao_thanh_tich_sao_thang_gieng_cap_tinh_copy.doc