HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH


Số 11 QĐKT/HSV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


TP Vinh, ngày 03 tháng 08 năm 2021

   


QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng các cá nhân đạt giải trong 

cuộc thi “Góc sống xanh” 


BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH


- Căn cứ điều 16, chương V, Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế thi đua khen thưởng của Hội Sinh viên Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số: 19 QĐ/TƯHSV ngày 29/7/2009 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam;

- Theo thể lệ cuộc thi “Góc sống xanh” và kết quả đánh giá của Ban Giám khảo và đề nghị của Ban Thi đua Hội Sinh viên trường;


QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Trao Giấy khen và phần thưởng của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh cho 5 tác giả (có danh sách kèm theo) đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại Cuộc thi “Góc sống xanh”.


Điều 2: Ban Thi đua, Văn phòng Hội Sinh viên trường và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Nơi nhận:

- BTK Hội SV tỉnh Nghệ An (b/c);

- ĐU, BGH Nhà trường (b/c);

- BTV Đoàn trường (b/c);

- BCN/BLĐ, TLQLSV các khoa/viện;

- Như điều 2;

- Lưu VP Hội.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CHỦ TỊCH


                       Kiều Khánh Linh


HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHHỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯DANH SÁCH  

Các cá nhân đạt giải Cuộc thi “Góc sống xanh” 


(Kèm theo Quyết định số: 11-QĐKT/ĐTN, ngày 03/8/2021 của BTK Hội Sinh viên trường)


TT

Họ và tên

Lớp

Khoa/Viện

Giải

1.

Vũ Hải An

61A1 SP Toán

Viện SP Tự nhiên

Nhất

2.

Nhóm tác giả:

Phạm Thị Huyền Nhi

Trần Văn Vũ

Tô Thúy Hà

Nguyễn Thị Hiền

Thái Viết Hoài

59K2 NLNMT

Viện NNTN

Nhì

3.

Trần Thị Minh Hiếu

61A2 SP Toán

Viện SP Tự nhiên

Nhì

4.

Nguyễn Thị Sương

61B CTXH

Viện KHXH&NV

Ba

5.

Nguyễn Viết Hưng

61A3 SP Anh

Khoa SPNN

Ba

(Danh sách này có 5 người)