HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH


Số 12 QĐKT/HSV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


TP Vinh, ngày 08 tháng 08 năm 2021

   


QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng các cá nhân đạt giải trong 

cuộc thi thiết kế ấn phẩm truyền thông “Nước là một món quà” 


BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH


- Căn cứ điều 16, chương V, Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế thi đua khen thưởng của Hội Sinh viên Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số: 19 QĐ/TƯHSV ngày 29/7/2009 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam;

- Theo thể lệ cuộc thi thiết kế ấn phẩm truyền thông “Nước là một món quà” và kết quả đánh giá của Ban Giám khảo và đề nghị của Ban Thi đua Hội Sinh viên trường;


QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Trao Giấy khen và phần thưởng của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh cho 5 tác giả (có danh sách kèm theo) đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại Cuộc thi thiết kế ấn phẩm truyền thông “Nước là một món quà”.


Điều 2: Ban Thi đua, Văn phòng Hội Sinh viên trường và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Nơi nhận:

- BTK Hội SV tỉnh Nghệ An (b/c);

- ĐU, BGH Nhà trường (b/c);

- BTV Đoàn trường (b/c);

- BCN/BLĐ, TLQLSV các khoa/viện;

- Như điều 2;

- Lưu VP Hội.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 CHỦ TỊCH

 


                        Kiều Khánh Linh


HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHHỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯DANH SÁCH  

Các cá nhân đạt giải Cuộc thi thiết kế ấn phẩm truyền thông 

“Nước là một món quà”


(Kèm theo Quyết định số: 12-QĐKT/ĐTN, ngày 08/8/2021 của BTK Hội Sinh viên trường)


TT

Họ và tên

Lớp

Khoa/Viện

Giải

1.

Vũ Hải An

61A1 SP Toán

Viện SP Tự nhiên

Nhất

2.

Bùi Quang Huy

60K1 KTXD

Khoa Xây dựng

Nhì

3.

Trần Thị Mai Trang

60A2 GD Tiểu học

Khoa Giáo dục

Nhì

4.

Nhóm LaviAfina

61A1 SP Toán

Viện SP Tự nhiên

Ba

5.

Trần Thị Minh Hiếu

61A2 SP Toán

Viện SP Tự nhiên

Ba

(Danh sách này có 5 người)