HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH


Số 10 QĐKT/HSV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


TP Vinh, ngày 26 tháng 06 năm 2021

   


QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng các cá nhân đạt giải trong 

cuộc thi Video Tiktok “Tôi kể về trường tôi” 


BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH


- Căn cứ điều 16, chương V, Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế thi đua khen thưởng của Hội Sinh viên Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số: 19 QĐ/TƯHSV ngày 29/7/2009 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam;

- Theo thể lệ cuộc thi Video Tiktok “Tôi kể về trường tôi” và kết quả đánh giá của Ban Giám khảo và đề nghị của Ban Thi đua Hội Sinh viên trường;


QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Trao Giấy khen và phần thưởng của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh cho 6 tác giả (có danh sách kèm theo) đạt giải Nhất, Nhì, Ba và Sáng tạo tại Cuộc thi Video Tiktok “Tôi kể về trường tôi”.


Điều 2: Ban Thi đua, Văn phòng Hội Sinh viên trường và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 


N Nơi nhận:

- BTK Hội SV tỉnh Nghệ An (b/c);

- ĐU, BGH Nhà trường (b/c);

- - BTV Đoàn trường (b/c);

- BCN/BLĐ, TLQLSV các khoa/viện;

- Như điều 2;

- Lưu VP Hội.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CHỦ TỊCH                         


                        Kiều Khánh Linh


HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHHỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯DANH SÁCH  

Các cá nhân đạt giải Cuộc thi Video Tiktok “Tôi kể về trường tôi” 


(Kèm theo Quyết định số: 10-QĐKT/ĐTN, ngày 26/6/2021 của BTK Hội Sinh viên trường)


TT

Họ và tên

Lớp

Khoa/Viện

Giải


Nguyễn Văn Hoàng

60B Báo chí

Viện KHXH&NV

Nhất


Đoàn Thị Ánh Sương

59A2 GDTH

Giáo dục

Nhì


Nguyễn Thị Mỹ

59A GDTC

GDTC

Ba


Nguyễn Thị Phương Anh

58B6 Kế toán

Kinh tế

Ba


Hà Thị Thùy Linh

61A2 Sư phạm Toán

SP Tự nhiên

Ba


Nguyễn Đức Quyền

60K1 KT Xây dựng

Xây dựng

Sáng tạo

(Danh sách này có 6 người)