HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH


Số 13 QĐKT/HSV ĐHV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


TP Vinh, ngày 05 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

Công tác Hội và Phong trào Sinh viên năm học 2020 - 2021

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

- Căn cứ điều 17, chương VI, Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế thi đua khen thưởng của Hội Sinh viên Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số: 61 QĐ/TWHSV ngày 30/3/2015 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam;

- Theo báo cáo đề nghị của Ban Chấp hành các Liên chi hội Sinh viên các Khoa/Viện và Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường;

- Xét thành tích của các tập thể, cá nhân;


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Khen thưởng 22 tập thể và 115 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 – 2021” (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Ban Chấp hành các Liên chi hội Sinh viên các Khoa/Viện, Văn phòng Hội Sinh viên Trường và các tập thể, cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Nơi nhận:

- BTK Hội SV tỉnh Nghệ An (b/c),

- ĐU, BGH Nhà trường (b/c),

- BTV Đoàn trường (b/c),

- BCN, TLQLSV các khoa,

- Như điều 2,

- Lưu VP Hội.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CHỦ TỊCH

                      Kiều Khánh Linh


HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


TP Vinh, ngày 05 tháng 9 năm 2021


DANH SÁCH 

Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và Phong trào Sinh viên năm học 2020 – 2021
(Kèm theo QĐ số: 13 QĐKT/HSV – ĐHV ngày 05/9/2021)


  1. Tập thể


TT

TẬP THỂ

KHOA/VIỆN


Liên chi hội Sinh viên Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn


Liên chi hội Sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất


Liên chi hội Sinh viên Khoa Luật


Liên chi hội Sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh


Câu lạc bộ ELAC


Đội Cứu hộ máy tính


Đội Công tác xã hội số 1


Đội Cộng tác viên Hội Sinh viên


59B1 Việt Nam học

Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn


59B1 Luật Kinh tế

Khoa Luật


59B2 Luật Kinh tế

Khoa Luật


60B1 Luật học

Khoa Luật


59K Công nghệ ô tô

Viện Kỹ thuật và Công nghệ


59K Công nghệ thông tin CLC

Viện Kỹ thuật và Công nghệ


59A Sư phạm Xã hội

Viện Sư phạm Xã hội


60A Sư phạm Xã hội

Viện Sư phạm Xã hội


59A Sư phạm Tiếng Anh

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ


59B1 Ngôn ngữ Anh

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ


Đội Kỹ thuật 

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ


59A1 Giáo dục Tiểu học

Khoa Giáo dục


60A2 Giáo dục Tiểu học

Khoa Giáo dục


60A Sư phạm Toán học CLC

Viện Sư phạm Tự nhiên


  1. Cá nhân 

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

KHOA/VIỆN


Đỗ Thị Mỹ

59B Báo chí

Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn


Trần Bảo Yến

59B Báo chí

Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn


Nguyễn Thị Vân Anh

61B Việt Nam học

Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn


Trần Thị Phương

60B Du lịch

Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn


Nguyễn Thị Quỳnh Trang

60B Du lịch

Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn


Trần Thị Thùy Trang

59B1 Việt Nam học

Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn


Phạm Thị Hòa

59B1 Việt Nam học

Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn


Lê Nguyễn Ngọc Trâm

59B Báo chí

Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn


Nguyễn Thị Sương

61B1 Công tác xã hội

Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn


Nguyễn Thị Thùy Linh

59B1 Việt Nam học

Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn


Trần Hải Vân

59B1 Luật học

Khoa Luật


Nguyễn Thị Mai Anh

59B1 Luật Kinh tế

Khoa Luật


Nguyễn Đình Dũng

61B Luật Kinh tế

Khoa Luật


Nguyễn Thị Hải

59B1 Luật Kinh tế

Khoa Luật


Nguyễn Thu Hằng

60B1 Luật học

Khoa Luật


Trương Minh Hoàng

59B2 Luật Kinh tế

Khoa Luật


Nguyễn Sỹ Hiếu

61B Luật Kinh tế

Khoa Luật


Nguyễn Thị Mỹ Vân

61B Luật Kinh tế

Khoa Luật


Hồ Xuân Quyền

59B2 Luật học

Khoa Luật


Trương Thị Hồng Diễn

59B1 Luật học

Khoa Luật


Bùi Sỹ Minh

60B2 Luật học

Khoa Luật


Tô Thúy Hà

59K2 NLNMT

Viện Nông nghiệp và Tài nguyên


Trần Văn Vũ

59K2 NLNMT

Viện Nông nghiệp và Tài nguyên


Thái Viết Hoài

59K2 NLNMT

Viện Nông nghiệp và Tài nguyên


Mai Văn Đạt

59K1 NLNMT

Viện Nông nghiệp và Tài nguyên


Nguyễn Đăng Chiến

59K1 NLNMT

Viện Nông nghiệp và Tài nguyên


Lê Đình Quế

60K NLNMT

Viện Nông nghiệp và Tài nguyên


Phan Văn Khải

59K1 NLNMT

Viện Nông nghiệp và Tài nguyên


Nguyễn Thị Mỹ

59A GDTC

Khoa Giáo dục Thể chất


Đặng Thị Lan Nhi

59A GDTC

Khoa Giáo dục Thể chất


Vũ Thị Phương Thảo

60A GDTC

Khoa Giáo dục Thể chất


Bùi Đình Chí

59K CNTT CLC

Viện Kỹ thuật và Công nghệ


Nguyễn Xuân Nam

58K KTDK&TDH

Viện Kỹ thuật và Công nghệ


Hoàng Thanh Lộc

59K CNKT ô tô

Viện Kỹ thuật và Công nghệ


Cao Bá Đức

60K CNKT – ĐT

Viện Kỹ thuật và Công nghệ


Hồ Ngọc Hào

59K CNKT ô tô

Viện Kỹ thuật và Công nghệ


Phan Duy Hào

60K2 Công nghệ thông tin

Viện Kỹ thuật và Công nghệ


Trần Anh Khôi

60K2 Công nghệ thông tin

Viện Kỹ thuật và Công nghệ


Nguyễn Quốc Đạt

60K2 Công nghệ thông tin

Viện Kỹ thuật và Công nghệ


Võ Thị Nhung

59A SP Ngữ văn

Viện Sư phạm Xã hội


Nguyễn Thị Ngọc Huyền

59A SP Ngữ văn

Viện Sư phạm Xã hội


Lương Thị Hảo

60A SP Địa lý

Viện Sư phạm Xã hội


Vũ Thị Vân Anh

59A SP Ngữ văn

Viện Sư phạm Xã hội


Nguyễn Tuấn Quang

59A SP Lịch sử

Viện Sư phạm Xã hội


Nguyễn Khánh Huyền

60A SP Ngữ văn

Viện Sư phạm Xã hội


Trần Thị Hương Giang

60A SP Ngữ văn

Viện Sư phạm Xã hội


Dương Thị Phương Thảo

61A1 SP Ngữ văn

Viện Sư phạm Xã hội


Hồ Thị Quỳnh

59B2 Ngôn ngữ Anh

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ


Lê Hoàng Quỳnh Anh

60A1 SP Tiếng Anh

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ


Nguyễn Hoàng Hiếu An

61A1 SP Tiếng Anh

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ


Nguyễn Văn Thắng 

60A3 SP Tiếng Anh

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ


Nguyễn Nguyệt Anh

61A1 SP Tiếng Anh

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ


Phùng Thế Nhân

60A2 SP Tiếng Anh

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ


Ngũ Duy Vinh

61A5 SP Tiếng Anh

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ


Bùi Thị Thảo Duyên

59A SP Tiếng Anh

Khoa Sư phạm Ngoại Ngữ


Nguyễn Võ Hoàng

59B1 Ngôn ngữ Anh

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ


Hồ Văn Sơn

59B2 Ngôn ngữ Anh

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ


Bùi Thị Thảo Ngân

60A2 SP Tiếng Anh

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ


Hoàng Thị Cẩm Tú

60B5 Ngôn ngữ Anh

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ


Cao Thị Phương Thảo

59A1 GD Tiểu học

Khoa Giáo dục


Nguyễn Thị Hương Ly

59A1 GD Tiểu học

Khoa Giáo dục


Đoàn Thị Ánh Sương

59A2 GD Tiểu học

Khoa Giáo dục


Nguyễn Thị Ngọc Mai

59A2 GD Tiểu học

Khoa Giáo dục


Hồ Lê Khánh Linh

60A1 GD Tiểu học

Khoa Giáo dục


Phạm Trần Thu Sương

60A1 GD Tiểu học

Khoa Giáo dục


Lê Thị Hồng Ngọc

60A2 GD Tiểu học

Khoa Giáo dục


Lê Thị Linh Chi

60A4 GD Tiểu học

Khoa Giáo dục


Phan Thị Phương Thảo

61A2 GD Tiểu học

Khoa Giáo dục


Nguyễn Tường Vy

61A6 GD Tiểu học

Khoa Giáo dục


Nguyễn Thị Quỳnh Giang

61A7 GD Tiểu học

Khoa Giáo dục


Nguyễn Tú Uyên

59A3 GD Tiểu học

Khoa Giáo dục


Lê Thị Ngọc Trâm

59A1 GD Mầm non

Khoa Giáo dục


Dương Thị Nga

61A1 GD Tiểu học

Khoa Giáo dục


Dư Thị Ly

60A1 GD Tiểu học

Khoa Giáo dục


Lê Thị Ngọc Huyền

61A7 GD Tiểu học

Khoa Giáo dục


Lê Thị Tâm

61A7 GD Tiểu học

Khoa Giáo dục


Phạm Ngọc Hải

59A GDQP

TT Giáo dục Quốc phòng & An ninh


Lê Thị Quỳnh

60A GDQP

TT Giáo dục Quốc phòng & An ninh


Nguyễn Minh Hợp

59A GDQP

TT Giáo dục Quốc phòng & An ninh


Trương Thị Oanh

60B5 Kế toán

Khoa Kinh tế


Trương Thị Ngân

61B2 QTKD

Khoa Kinh tế


Phạm Thị Linh

60B1 Kế toán

Khoa Kinh tế


Phạm Ngọc Ánh

60B1 Kinh tế đầu tư

Khoa Kinh tế


Nguyễn Thị Châu Anh

60B1 Tài chính ngân hàng

Khoa Kinh tế


Lê Văn Dũng

61B2 Kinh tế đầu tư

Khoa Kinh tế


Vũ Quang Lực

61B1 QTKD

Khoa Kinh tế


Nguyễn Đức Mạnh

61B1 Tài chính ngân hàng

Khoa Kinh tế


Lê Phan Cẩm Ly

61B1 Tài chính ngân hàng

Khoa Kinh tế


Nguyễn Thị Tuyết Anh

61B2 QTKD

Khoa Kinh tế


Đậu Thị Huyền

61B3 QTKD

Khoa Kinh tế


Văn Hoàng Quốc Anh

58B1 Kinh tế đầu tư

Khoa Kinh tế


Nguyễn Như Quỳnh

61B2 Kinh tế đầu tư

Khoa Kinh tế


Nguyễn Thị Hà Trang

61B2 Tài chính ngân hàng

Khoa Kinh tế


Trần Văn Tiến

61A SP Toán CLC

Viện Sư phạm Tự nhiên


Phan Văn Phú

61A3 SP Toán

Viện Sư phạm Tự nhiên


Phan Khánh Vân

60A SP Toán CLC

Viện Sư phạm Tự nhiên


Phạm Quỳnh Anh

61A3 SP Toán

Viện Sư phạm Tự nhiên


Nguyễn Thị Phương Anh

61A2 SP Toán

Viện Sư phạm Tự nhiên


Nguyễn Thị Điểm

60A SP Toán 

Viện Sư phạm Tự nhiên


Nguyễn Phương Hà

60A SP Toán CLC

Viện Sư phạm Tự nhiên


Hà Thị Phương Thanh

61A2 SP Toán

Viện Sư phạm Tự nhiên


Dương Hoài Thương

60A SP Toán CLC

Viện Sư phạm Tự nhiên


Đặng Thị Yến

61A3 SP Toán

Viện Sư phạm Tự nhiên


Nguyễn Thị Lan Anh

58K Công nghệ thực phẩm

Viện CN Hóa sinh Môi trường


Lê Thị Lương

58K Công nghệ thực phẩm

Viện CN Hóa sinh Môi trường


Nguyễn Thị Thùy Dung

60K Công nghệ thực phẩm

Viện CN Hóa sinh Môi trường


Nguyễn Thị Lam Ạnh

60k Công nghệ thực phẩm

Viện CN Hóa sinh Môi trường


Nguyễn Minh Tuấn

61K Công nghệ thực phẩm

Viện CN Hóa sinh Môi trường


Trần Anh Tuấn

60K1 Kỹ thuật xây dựng 

Khoa Xây dựng


Bùi Quang Huy

60K1 Kỹ thuật xây dựng

Khoa Xây dựng


Nguyễn Văn Mão

58K1 Kỹ thuật xây dựng

Khoa Xây dựng


Trần Văn Thành

59K1 CTGT

Khoa Xây dựng


Phùng Thị Hậu

60K2 Kinh tế xây dựng

Khoa Xây dựng


Trần Văn Công

60K2 KTXD CTGT

Khoa Xây dựng


Nguyễn Minh Châu

61K1 KTXD

Khoa Xây dựng

(Danh sách này có 22 tập thể và 115 cá nhân)


     

        BTK HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH