HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH


Số 14 QĐKT/HSV ĐHV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


TP Vinh, ngày 05 tháng 09 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2021 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH


- Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế Thi đua, khen thưởng của Hội Sinh viên Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 21-QĐ/TWHSV ngày 11/04/2019 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; 

- Căn cứ hồ sơ đề nghị của Liên chi hội Sinh viên các khoa/viện, Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm;

- Xét thành tích của các cá nhân,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Tặng Giấy khen của Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh cho 27 cá nhân (có danh sách kèm theo)

"Đã có thành tích xuất sắc trong 

Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2021”

Điều 2. Ban Chấp hành Liên chi hội Sinh viên các khoa/ viện, Ban Cán sự, Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm và các cá nhân có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.


Nơi nhận:

- BTK Hội SV tỉnh Nghệ An (b/c),

- ĐU, BGH Nhà trường (b/c),

- BTV Đoàn trường (b/c),

- BCN, TLQLSV các khoa,

- Như điều 2,

- Lưu VP Hội.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CHỦ TỊCH

                                Kiều Khánh Linh
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH


HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


TP Vinh, ngày 05 tháng 09 năm 2021


DANH SÁCH 

Khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2021

(Kèm theo Quyết định số: 14 QĐ/HSV ĐHV, ngày 05 tháng 09 năm 2021)


TT

Họ và tên

Chi hội

Liên chi hội Sinh viên


Nguyễn Văn Hoàng

60B Báo chí

Viện KHXH&NV


Nguyễn Minh Châu

61K1 KTXD

Khoa Xây dựng


Bùi Sỹ Minh

61B2 Luật học

Khoa Luật


Ngũ Duy Vinh

61A5 SP Tiếng Anh

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ


Nguyễn Bảo Khánh

60B Tài chính Ngân hàng

Khoa Kinh tế


Đặng Quang Hoàng

60B2 Ngôn ngữ Anh

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ


Phạm Công Minh

60B4 Kế toán

Khoa Kinh tế


Bùi Thị Thùy Trang

61A SP Ngữ văn

Viện Sư phạm Xã hội


Trần Thị Diễm Quỳnh

61A4 Giáo dục Tiểu học

Khoa Giáo dục


Phạm Thị Hảo

61A2 Giáo dục Mâm non

Khoa Giáo dục


Lê Hoàng Thùy Khuê

59B1 Kinh tế đầu tư

Khoa Kinh tế


Dư Thị Ly

60A1 Giáo dục Tiểu học

Khoa Giáo dục


Nguyễn Thị Huyền

61A3 Giáo dục Mầm non

Khoa Giáo dục


Nguyễn Thị Trà My

61A3 Giáo dục Tiểu học

Khoa Giáo dục


Hồ Thị Giang

61A7 Giáo dục Tiểu học

Khoa Giáo dục


Nguyễn Thị Thu Hằng

61B3 Kế toán

Khoa Kinh tế


Đặng Lan Nhi

61A6 Giáo dục Tiểu học

Khoa Giáo dục


Lê Thị An

61A6 Giáo dục Tiểu học

Khoa Giáo dục


Phạm Thị Minh Thao

61A3 Giáo dục Mầm non

Khoa Giáo dục


Cao Thị Hoài Thanh

61B6 Kế toán

Khoa Kinh tế


Đinh Ngô Phương Thảo

61B4 Kế toán

Khoa Kinh tế


Dương Thị Nga

61A1 Giáo dục Tiểu học

Khoa Giáo dục


Nguyễn Quỳnh Lương

60A SP Toán học

Viện Sư phạm Tự nhiên


Nguyễn Thị Thùy Linh

59B1 Việt Nam học

Viện KHXH&NV


Nguyễn Thị Thanh Huyền

59B1 Việt Nam học

Viện KHXH&NV


Nguyễn Thị Mai Anh

59B1 Luật Kinh tế

Khoa Luật


Hoàng Hanh Mạnh

60A3 SP Tiếng Anh

Khoa SP Ngoại ngữ

(Danh sách này có 27 người)


BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH