Danh sách 32 thí sinh đạt kết quả cao trong vòng thứ nhât "Thanh niên biết" và lọt vào vòng hai "Thanh niên nói"