HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số 64 CV/HSV-ĐHV

V.v tuyên truyền, vận động sinh viên
hiến máu tình nguyện đợt 2 - năm 2019

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

TP. Vinh, ngày 26 tháng 8 năm 2019

 

 

              Kính gửi: 

                   - Ban Chấp hành các Liên chi hội, chi hội;

                   - CLB Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện.

 

            Thực hiện Chương trình công tác Hội và Phong trào Sinh viên năm học 2019 -2020 của Hội Sinh viên Trường và Chào mừng Kỉ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh anh hùng, được sự đồng ý của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh tổ chức Hiến máu tình nguyện đợt 2 - năm 2019.

Chương trình sẽ diễn ra trong: Buổi chiều ngày 6 tháng 9 năm 2019

Thời gian: Từ 14h00p đến 18h00p, tại Nhà thi đấu TDTT trường Đại học Vinh

 

Để tổ chức tốt hoạt động này, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị:

1. Ban Chấp hành các liên chi hội, chi hội làm tốt công tác tuyên truyền và vận động hiến máu tình nguyện đến từng sinh viên, đặc biệt chú trọng các kiến thức và thông tin về máu, hoạt động hiến máu, tầm quan trọng và nghĩa cử cao đẹp của hiến máu tình nguyện.

Tổ chức cho sinh viên đăng ký hiến máu tình nguyện theo đơn vị lớp, khoa và nộp danh sách đăng ký lên Văn phòng Hội Sinh viên trường trước ngày 28/2/2019.

2. Câu lạc bộ Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện của Hội Sinh viên trường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện đến tận các lớp sinh viên và từng sinh viên.

Phối hợp với Văn phòng Hội Sinh viên trường tổ chức tốt đợt hiến máu tình nguyện đợt 2 - năm 2019.

Đề nghị Ban Chấp hành các liên chi hội, chi hội và Câu lạc bộ Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện khẩn trương triển khai, nghiêm túc thực hiện.

 

 

 

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, BGH (b/c);

- Đoàn TN (b/c);

- Như k/g (t/h),

- Lưu VP Hội.

 

TM. BTK HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Phan Thị Quỳnh Trang