BCH ĐOÀN TỈNH NGHỆ AN

***

Số: 228 KH/TĐTN-TTNTH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Tp Vinh, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi Olympic các môn khoa học

Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh Tỉnh Nghệ An lần II năm 2015

-------------

 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2015; nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho lực lượng đoàn viên thanh niên,học sinh sinh viên…; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ II năm 2015 với nội dung cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

          1. Góp phần tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, sinh viên. Tạo điều kiện giao lưu, học hỏi trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác – leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.

          2. Là hoạt động thiết thực thực hiện chỉ thị 03 CT/TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham gia thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”; Chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015.

3. Cuộc thi được tổ chức đảm bảo tính khách quan, công bằng; tính chính xác, khoa học và thực tiễn, phù hợp với đối tượng dự thi trong việc tìm hiểu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

 

II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Tên gọi:  “Ánh sáng soi đường”

2. Đối tượng dự thi:

          Cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên, nhân dân đang sinh sống, công tác trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

3. Thời gian tổ chức cuộc thi:

- Tổ chức lễ phát động Cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh Tỉnh Nghệ An lần II năm 2015 trong tháng 3/2015.

          - Tổng kết trao giải vào dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015).

III. NỘI DUNG:

1. Những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động của các lãnh tụ cách mạng phong trào công nhân trong và ngoài nước. Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Những hiểu biết về lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam; kiến thức chung về xã hội, văn hóa Việt Nam; kiến thức chung về biển, đảo Việt Nam.

3. Tình hình đất nước ta nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng trong thời kỳ hội nhập và phát triển; thành tựu về kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội trong sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

4. Vận dụng kiến thức các môn khoa học Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn.

5. Những vấn đề liên quan đến đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

 

IV. HÌNH THỨC THI

1. Các thí sinh tham gia dự thi thực hiện đăng ký, truy cập và thực hiện bài thi trực tuyến tại địa chỉ http://www.anhsangsoiduong.cpvm.vn hoặc website: tinhdoannghean.vn của Tỉnh đoàn Nghệ An (Có thể lệ cuộc thi kèm theo).

2. Căn cứ theo số điểm cao nhất của người chơi được lưu trên hệ thống của trang web để trao giải thưởng hàng tuần và trao giải tập thể.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Các giải thưởng tập thể, cá nhân được nhận Giấy Chứng nhận của của Ban Tổ chức cuộc thi và những phần thưởng như sau:

1. Giải cá nhân: Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao giải thưởng cho các cá nhân có số điểm cao nhất, cụ thể như sau:

* Giải thưởng Tuần:

- 01 giải Nhất trị giá 500.000đ.

- 02 giải Nhì trị giá 300.000đ.

- 03 giải Ba trị giá 200.000đ.

- 05 giải khuyến khích trị giá: 100.000đ

2. Giải tập thể

- 01 giải nhất trị giá 1.000.000đ.

- 02 giải nhì trị giá 700.000đ/giải.

- 03 giải ba trị giá 500.000đ/giải.

- 10 giải khuyến khích trị giá 300.000đ/giải.

3. Giải toàn quốc: Thực hiện theo Kế hoạch số 282 KH/TWĐTN-TTNTH ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh đoàn.

- Giao cho Ban Thanh thiếu nhi trường học, Văn phòng Hội Sinh viên tỉnh làm bộ phận Thường trực cuộc thi, xây dựng kế hoạch, thể lệ, tài liệu tham khảo của các phần thi, thông báo hướng dẫn kịp thời từng nội dung thi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị tiến độ thực hiện cuộc thi.

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban cố vấn, Tổ thư ký cuộc thi, phân công các đồng chí thành viên Ban Tổ chức, Ban Cố vấn phụ trách các nội dung thi đảm bảo tiến độ, thời gian và hiệu quả.

- Phối hợp với các cơ quan Thông tấn báo chí làm tốt các thông tin tuyên truyền nội dung cuộc thi đặc biệt là trên website: tinhdoannghean.vn và facebook: Tỉnh đoàn Nghệ An.

- Chuẩn bị kinh phí tổ chức Cuộc thi và kinh phí giải thưởng.

2. Các huyện, thành, thị Đoàn và Đoàn các đơn vị trực thuộc, Hội Sinh viên các trường Đại học, cao đẳng.

- Tổ chức phát động, triển khai cuộc thi trong đông đảo cán bộ, ĐVTN, học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi.

- Tập trung chỉ đạo, tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi trong đông đảo cán bộ, ĐVTN, học sinh, sinh viên.

3. Ban Thường vụ Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Vinh.

- Báo cáo chủ trương với Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tạo điều kiện về cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ Phát động cuộc thi; chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường triển khai cuộc thi đảm bảo chất lượng, số lượng, thời gian.

- Thành lập 01 đội tuyển gồm 7 thành viên (05 thành viên chính thức, 02 thành viên dự bị) tham gia cuộc thi cấp Trung ương bằng hình thức thi đối kháng sân khâu (Có thể lệ kèm theo).

- Phối hợp Ban Trường học Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh, Ban Tổ chức cấp tỉnh tổ chức tốt Lễ phát động cuộc thi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh lần II với chủ đề “Ánh sáng soi đường”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đề nghị Ban Thường vụ Đoàn các huyện, thành, thị Đoàn và Đoàn các đơn vị trực thuộc, Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng triển khai thực hiện, tham gia tích cực nhằm góp phần mang lại thành công cho cuộc thi.

Mọi thông tin liên lạc về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An qua Ban Thanh thiếu nhi trường học ĐT 0383.592.017, DĐ 0916.292.707 gặp đồng chí Nguyễn Ngọc Châu.

Thông tin về cuộc thi được đăng tải tại Website: tinhdoannghean.vn

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn (b/c);

- Ban TNTH Trung ương Đoàn (b/c);

- Trung ương HSV ViệtNam(b/c);

- Ban TG Tỉnh ủy (b/c);

- UBND tỉnh (b/c);

- Các huyện, thành, thị Đoàn và Đoàn trực thuộc, Hội SV các trường ĐH, CĐ;

- TT, các ban Tỉnh đoàn;

- Lưu VT, TTNTH.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

(Đã ký)

 

Dương Hoàng Vũ