HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số 05 - CV/HSV

V.v tuyên truyền, vận động sinh viên
hiến máu tình nguyện đợt 01 - năm 2021

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

 

 

TP. Vinh, ngày 11 tháng 01 năm 2021

 

\

 

Kính gửi:

- Ban Chấp hành các Liên chi hội, chi hội;

- CLB Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện.

 

Thực hiện Chương trình công tác Hội và Phong trào Sinh viên năm học 2020 -2021 của Hội Sinh viên Trường, được sự đồng ý của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh tổ chức Hiến máu tình nguyện đợt 01 - năm 2021.

Chương trình sẽ diễn ra trong: 01 buổi, ngày 17 tháng 01 năm 2021

Thời gian: Từ 07h30p đến 12h00p, tại Hội trường A - Trường Đại học Vinh.

Để tổ chức tốt hoạt động này, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị:

1. Ban Chấp hành các Liên chi hội, chi hội:

- Làm tốt công tác tuyên truyền và vận động hiến máu tình nguyện đến từng sinh viên, đặc biệt chú trọng các kiến thức và thông tin về máu, hoạt động hiến máu, tầm quan trọng và nghĩa cử cao đẹp của hiến máu tình nguyện.

- Tổ chức cho sinh viên đăng ký hiến máu tình nguyện và đăng ký trở thành tình nguyện viên hỗ trợ công tác tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện đợt 01 – năm 2021 theo đơn vị lớp, khoa/viện và nộp danh sách đăng ký về Văn phòng Hội Sinh viên trường trước 13h ngày 16/01/2021.

2. CLB tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện của Hội Sinh viên trường:

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện đến tận các lớp sinh viên và từng sinh viên.

- Phối hợp với Văn phòng Hội Sinh viên trường tổ chức tốt đợt hiến máu tình nguyện đợt 01 - năm 2021.

Đề nghị Ban Chấp hành các liên chi hội, chi hội và Câu lạc bộ Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện khẩn trương triển khai, nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, BGH (b/c);

- Đoàn TN (b/c);

- Như k/g (t/h),

- Lưu VP Hội.

 

TM. BTK HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

(đã ký)

 

 

Kiều Khánh Linh