HỘI SINH VIÊN VIỆTNAM

BCH TỈNH NGHỆ AN

***

Số: 04 /KH.HSV

 

TP Vinh, ngày 03 tháng 12 năm 2014

 

 

KẾ HOẠCH

Trao giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm 2015

Tuyên dương danh hiệu  “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” năm học 2013 – 2014; Chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 -  09/01/2015) 

----------------

 

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2014 – 2015; Công văn số 190/TWHSV ngày 14/11/2014 về việc xét tặng Giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm 2015 và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”“Tập thể Sinh viên 5 tốt” năm học 2013 – 2014, Ban Thư  ký Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An xây dựng kế hoạch tổ chức trao giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm 2015 và Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” năm học 2013 – 2014, chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 -  09/01/2015) như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, học sinh, sinh viên và xã hội về truyền thống của học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; nêu cao truyền thống cách mạng vẻ vang của Hội Sinh viên, giáo dục sinh viên ý thức tự học, tự nghiên cứu, tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

2. Là dịp để tôn vinh, biểu dương những gương sinh viên tiêu biểu, nhằm thông qua đó động viên, khích lệ học sinh, sinh viên tiếp tục cố gắng, phấn đấu đạt những thành tích cao hơn.

3. Hoạt động phải được diễn ra từ cơ sở, có ý nghĩa thiết thực, tránh hình thức, có sự phối hợp chặt chẽ của Đoàn Thanh niên và sự chỉ đạo, tạo điều kiện của nhà trường.

II. NỘI DUNG - CHƯƠNG TRÌNH

            1. Nội dung.

            - Mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

            - liên hoan các nhóm nhảy Aerobic, các câu lạc bộ nghệ thuật Sinh viên.

            - Tuyên dương danh hiệu Sinh viên 5 tốt; tập thể sinh viên 5 tốt; trao giải thưởng Sao tháng Giêng cho học sinh, sinh viên xuất sắc.

            2. Chương trình:

            - Ổn định tổ chức

            - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

            - Diễn văn kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam.

                - Liên hoan các nhóm nhảy Aerobic, các câu lạc bộ nghệ thuật Sinh viên.

- Giao lưu với sinh viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.

- Tuyên dương danh hiệu Sinh viên 5 tốt; tập thể sinh viên 5 tốt; trao giải thưởng Sao tháng Giêng cho học sinh, sinh viên xuất sắc.

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Khoảng từ 03 đến 07/01/2015

(Lịch cụ thể sẽ có thông báo sau)

- Địa điểm: Trường Đại học Vinh

III- NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG:

1- Đối với Tuyên dương danh hiệu Sinh viên 5 tốt; tập thể Sinh viên 5 tốt; trao giải thưởng Sao tháng Giêng:

1.1. Thành phần: Là học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh.

1.2. Số lượng: 

* Đối với cấp tỉnh:

- Giải thưởng Sao tháng Giêng: Tổng số 40 học sinh, sinh viên, trong đó: Đại học Vinh: 10 hồ sơ; Đại học SPKT Vinh: 7 hồ sơ; Đại học Y khoa Vinh, Cao đẳng KTKT Nghệ An 05 hồ sơ; Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 04 hồ sơ; Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc: 3 hồ sơ; Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, Cao đẳng Du Lịch Thương mại Nghệ An, Cao đẳng kỹ thuật Việt Đức mỗi đơn vị giới thiệu: 02 hồ sơ.

- Sinh viên 5 tốt: Tổng số: 25 sinh viên, trong đó: Đại học Vinh: 5 hồ sơ; Đại học SPKT Vinh, Đại học Y khoa Vinh, Đại học Kinh tế Nghệ An, Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: mỗi đơn vị 03 hồ sơ; Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, Cao đẳng Du Lịch Thương mại Nghệ An, Cao đẳng kỹ thuật Việt Đức mỗi đơn vị giới thiệu: 02 hồ sơ.

- Tập thể sinh viên 5 tốt: Mỗi đơn vị giới thiệu tối đa 02 bộ hồ sơ xét chọn.

* Đối với cấp Trung ương:

- Giải thưởng Sao tháng giêng: Mỗi đơn vị trường đại học, cao đẳng trực thuộc Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An giới thiệu 01 hồ sơ.

- Sinh viên 5 tốt: Tất cả sinh viên đủ tiêu chuẩn xét chọn đều được đề nghị xét trao danh hiệu “Sinh viên 5” tốt cấp trung ương, không hạn chế về số lượng (Tiêu chuẩn xét chọn  theo quyết định số 155 QĐ/TWHSV ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt nam).

- Tập thể sinh viên 5 tốt: Tất cả các tập thể sinh viên đủ tiêu chuẩn xét chọn đều được đề nghị xét trao danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp trung ương, không hạn chế về số lượng (Tiêu chuẩn xét chọn  theo quyết định số 155 QĐ/TWHSV ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam).

1.3. Tiêu chuẩn:

Đối với danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh:

a. Tiêu chuẩn chung:

- Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường;

- Được Hội đồng bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp trường đề nghị xét ở cấp tỉnh;

b. Tiêu chuẩn cụ thể:

- Tiêu chuẩn đạo đức tốt.

+ Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên (trên thang điểm 100 theo Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành). Đối với những trường đặc thù không đánh giá rèn luyện sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì điểm rèn luyện được tính quy đổi phải đạt loại Giỏi.

+ Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương và cộng đồng.

- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:

+ Là thành viên chính thức đội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên.

+ Có tham luận, bài viết được trình bày tại các diễn đàn học thuật về các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Là thanh niên tiêu biểu, thanh niên tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có hành động dũng cảm cứu... được biểu dương từ cấp trường hoặc cấp huyện trở lên.

- Tiêu chuẩn học tập tốt.

+ Đối với sinh viên các trường Đại học: điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 8,0/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế) hoặc điểm tích lũy cả năm học từ 3,2/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ). Đối với sinh viên các trường Cao đẳng: điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 7,5/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế) hoặc điểm tích lũy cả năm học từ 2,8/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ).

- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:

+ Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải cấp Khoa trở lên.

+ Có ít nhất 01 bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành với tư cách là tác giả thứ nhất.

+ Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc được các giải thưởng từ cấp trường trở lên.

+ Là thành viên các đội tuyển tham gia thi cấp tỉnh, quốc gia.

- Tiêu chuẩn thể lực tốt: Đạt một trong hai tiêu chuẩn sau:

+ Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” (tiêu chuẩn cụ thể theo Hướng dẫn liên tịch số 87/2006/HDLT-ĐTN-TDTT về tiêu chuẩn thi đua và rèn luyện thể dục thể thao của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục - Thể thao ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2006).

- Tham gia và đạt giải cấp trường trở lên tại các hoạt động thể thao phong trào.

- Tiêu chuẩn tình nguyện tốt

- Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm (được tính theo số ngày thực tế tham gia các hoạt động tình nguyện cộng dồn. Ví dụ: sinh viên A tham gia 3 ngày tình nguyện tại mái ấm nhà mở, 1 ngày hiến máu tình nguyện, 1 ngày Chủ nhật xanh ở những thời điểm khác nhau trong năm sẽ được tính đủ tiêu chuẩn)

- Được giấy khen cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện.

- Tiêu chuẩn hội nhập tốt

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (đối với sinh viên năm thứ 1,2), bằng B2 hoặc tương đương bằng B2 (đối với sinh viên năm thứ 3,4,5,6). Đối tượng sinh viên chuyên ngành Ngoại ngữ: chứng chỉ Ngoại ngữ được áp dụng với môn Ngoại ngữ 2. (Riêng đối với sinh viên đã có chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC và một số chứng chỉ khác thì áp dụng theo thông tư số 05/2012/TT/BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); hoặc tham gia và đạt giải Ba trở lên tại các cuộc thi Olympic Ngoại ngữ từ cấp trường.

- Hoàn thành các khóa đào tạo kỹ năng thực hành xã hội hoặc được Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên trong năm học.

Đối với danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh:

a. Đối tượng:

- Danh hiệu áp dụng đối với liên chi hội, chi hội; liên chi đoàn, chi đoàn - đối với các trường chưa thành lập tổ chức Hội Sinh viên

b. Tiêu chuẩn

Phải đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

          - 100% sinh viên tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

- Ít nhất 10% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

- Không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.

Đối với danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương:

Ngoài các tiêu chuẩn chung đã đạt được danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh, còn phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 8,5/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế) hoặc điểm tích lũy cả năm học từ 3,4/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ). Đối với sinh viên các trường Cao đẳng: điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 8,0/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế) hoặc điểm tích lũy cả năm học từ 3,2/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ).

+ Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải cấp trường trở lên.

+ Có ít nhất 01 bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành với tư cách là tác giả thứ nhất.

+ Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc được các giải thưởng từ cấp tỉnh trở lên.

+ Là thành viên các đội tuyển tham gia thi cấp quốc gia, quốc tế.

Danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương:

Ngoài các tiêu chuẩn chung của danh hiệu tập thể sinh viên 5 tốt cấp tỉnh, thì còn phải đạt các tiêu chuẩn sau:

+   Ít nhất 30% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

* Đối với giải thưởng “Sao tháng Giêng”

Cấp tỉnh:

a. Tiêu chuẩn chung

- Là Bí thư Chi đoàn, Chi Hội trưởng chi hội sinh viên trở lên;

- Đạt danh hiệu “Sao Tháng giêng” cấp trường;

- Được Hội đồng bình chọn “Sao Tháng Giêng” cấp trường đề nghị xét ở cấp tỉnh.

b. Tiêu chuẩn riêng: Giải thưởng“Sao tháng Giêng” được trao cho những sinh viên đạt các tiêu chuẩn sau:

- Về học tập:

+ Có điểm trung bình chung học tập của năm học 2013 – 2014 đạt từ 7,5/10 trở lên (đạt từ 3,0/4 trở lên đối với những trường đào tạo theo học chế tín chỉ), ưu tiên đối với sinh viên dân tộc thiểu số đạt điểm trung bình chung học tập từ 7,0/10 trở lên (đạt từ 2,5/4 trở lên đối với những trường đào tạo theo học chế tín chỉ) hoặc đạt từ giải ba trở lên trong các kỳ thi Olympic các môn học, các Hội nghị, các cuộc thi cấp toàn quốc và quốc tế ; hoặc có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải nhất cấp trường.

+ Đạt điểm rèn luyện từ 90/100 điểm trở lên; đối với những trường hợp không xét theo điểm rèn luyện  thì phải được xếp loại hạnh kiểm xuất sắc.

- Về hoạt động Đoàn, Hội: có ít nhất 02 năm tham gia tốt công tác Đoàn, Hội; đang giữ chức vụ từ Bí thư, Chi hội trưởng sinh viên trở lên, có đóng góp xuất sắc cho công tác Hội Sinh viên, công tác Đoàn và phong trào sinh viên.

Trường hợp đặc biệt: Những sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc như: có thành tích dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội; dũng cảm bảo vệ, cứu người, tài sản của công dân, của Nhà nước... hoặc có nỗ lực cố gắng đặc biệt trên các lĩnh vực, trong điều kiện hoàn cảnh đặc biệt được đề nghị xem xét trao Giải thưởng.

Cấp Trung ương:

- Ngoài các tiêu chuẩn chung của giải thưởng Sao tháng Giêng cấp tỉnh còn phải đạt các tiêu chuẩn sau: Có điểm trung bình chung học tập của năm học 2013 - 2014 đạt từ 8,0 trở lên (đạt từ 3,2 trở lên đối với những trường đào tạo theo học chế tín chỉ), ưu tiên đối với sinh viên dân tộc thiểu số đạt điểm trung bình chung học tập từ 7,5 trở lên (đạt từ 3,0 trở lên đối với những trường đào tạo theo học chế tín chỉ) hoặc đạt từ giải ba trở lên trong các kỳ thi Olympic các môn học, các Hội nghị, các cuộc thi cấp toàn quốc và quốc tế; hoặc có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải nhất cấp trường.

1.4. Hồ sơ thủ tục:

- Công văn đề nghị của Đoàn thanh niên hoặc Hội Sinh viên trường.

- 02 bản báo cáo thành tích cá nhân theo mẫu quy định, trong đó nêu rõ thành tích học tập, những đóng góp, thành tích trong công tác Hội Sinh viên, công tác Đoàn và phong trào sinh viên, hoàn cảnh bản thân.

- Bảng điểm, bản photo các loại văn bằng, bằng khen, giấy chứng nhận có xác nhận của Hội sinh viên, Đoàn Thanh niên trường;

- Nhận xét của địa phương, nơi cư trú, Ban Quản lý Ký túc xá (đối với sinh viên ở Ký túc xá) hoặc Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường;

- 02 ảnh (4x6) của sinh viên;

- Công văn đề nghị của Ban Chấp hành Hội Sinh viên hoặc Đoàn Thanh niên (đối với trường chưa có tổ chức Hội Sinh viên) và có xác nhận đồng đề nghị của Ban Giám hiệu nhà trường.

- Các tài liệu được đựng trong túi hồ sơ bằng bìa cứng (ghi rõ họ tên, năm sinh, chức danh, địa chỉ liên hệ, số điện thoại nếu có và có danh mục văn bản).

 

2. Liên hoan các nhóm nhảy Aerobic, các câu lạc bộ nghệ thuật Sinh viên:

2.1. Thành phần:

- Là sân chơi dành riêng cho học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh, được thành lập từ các nhóm, các câu lạc bộ nghệ thuật sinh viên, với phương châm “của Sinh viên, do Sinh viên, vì sinh viên”.

2.2. Nội dung số lượng:

- Mỗi trường đại học, cao đẳng trực thuộc đăng ký ít nhất 01 tiết mục nhảy, có nội dung vui tươi phấn khởi, thể hiện được tinh thần đoàn kết, sự trẻ trung năng động của tuổi trẻ, khuyến khích các tiết mục dàn dựng công phu.

2.3. Thời gian đăng ký:

- Trước ngày 25/12/2014, qua Văn phòng Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An, số 15A, đường Đinh Bạt Tụy, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

            1. Ban TTN Trường học Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh.

            - Giao cho Ban Thanh Thiếu nhi Trường học là bộ phận Thường trực của chương trình, giúp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tham mưu kế hoạch tổ chức chương trình đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện theo đúng thời gian tiến độ đề ra.

            - Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên các kênh truyền thông của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên...

- Chủ động lập kế hoạch tài chính, xây dựng chương trình kịch bản, chuẩn bị các điều kiện thiết yếu về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chương trình.

- Phối hợp tốt với đơn vị đăng cai tổ chức thực hiện tốt chương trình.

            2. Ban Thường vụ Đoàn, Hội Sinh viên các trường ĐH, CĐ trực thuộc:

            - Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức bình xét, tiến hành tổ chức trao giải thưởng Sao tháng Giêng và Sinh viên 5 tốt, tập thể sinh viên 5 tốt cấp trường;

- Tiến hành bình xét danh hiệu sinh viên 5 tốt và giải thưởng Sao tháng Giêng cấp tỉnh và cấp Trung ương gửi hồ sơ về Văn phòng Hội Sinh viên tỉnh trước ngày 10/12/2014.

- Các trường hợp hồ sơ không đúng, hồi sơ chậm thời gian quy định đều không được đưa vào danh sách xét duyệt nhận danh hiệu và giải thưởng.

3. Ban Thường vụ Đoàn, BTK Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh:

- Báo cáo chủ trương với Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, các phòng, khoa, ban liên quan tạo mọi điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, trang thiết bị, để tổ chức chương trình đạt kết quả tốt;

- Chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, nước uống, lễ tân phục vụ lễ tuyên dương đồng thời có kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước, trong, sau lễ kỷ niệm;

- Chủ động phối hợp với bộ phận Thường trực của chương trình- Ban TTN Trường học, tổ chức thiết kế, trang trí khánh tiết, treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền tại địa điểm diễn ra lễ tuyên dương.

            Trên đây là kế hoạch tổ chức Trao giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm 2015 và Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” năm học 2013 – 2014 chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 -  09/01/2015). Đề nghị các đơn vị triển khai đạt kết quả tốt.

            Mọi thông tin liên hệ: Văn phòng Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An, ĐT: 0383.592017, DĐ: 0916.292.707 gặp đồng chí Nguyễn Ngọc Châu.

            Email: hoisinhvientinhnghean2013@gmail.com.

 

 

Nơi nhận:

- Trung ương Hội Sinh viên ViệtNam;

- TT, các ban Tỉnh đoàn;

- Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh;

- BTV Đoàn, BTK Hội Sinh viên các trường

đại học, cao đẳng trực thuộc;

- Lưu VT, VP Hội Sinh viên tỉnh.

TM. BAN THƯ KÝ

HỘI SINH VIÊN TỈNH NGHỆ AN

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

Dương Hoàng Vũ