HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

BCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số 74 KH/HSV-ĐHV

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

TP Vinh, ngày 3 tháng 12 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra toàn diện liên chi hội sinh viên các khoa năm 2014   

 

Thực hiện Điều lệ và Hướng dẫn Điều lệ Hội Sinh viên; Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2013 - 2014, nhằm đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2014 - 2015, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường tiến hành kiểm tra toàn diện công tác Hội và phong trào sinh viên liên chi hội các khoa, với nội dung cụ thể như sau:   

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

- Kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác Hội và và phong trào sinh viên của Hội Sinh viên Trường năm học 2013 - 2014 trên các lĩnh vực công tác, qua đó đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn tồn tại, từ đó đề ra những phương hướng khắc phục trong thời gian tới.   

- Làm cơ sở quan trọng để đánh giá, xếp loại phong trào của các đơn vị trong năm 2014.

- Đánh giá phải xuất phát từ thực tiễn cơ sở, đảm bảo khách quan, thực chất, trên cơ sở vận dụng các phương pháp khác nhau.  

II. NỘI DUNG.

1. Kiểm tra, đánh giá chất lượng phong trào công tác Hội năm học 2013 - 2014.  

- Kiểm tra, đánh giá toàn diện việc thực hiện chương trình công tác Hội và và phong trào sinh viên trong năm học, trong đó tập trung đánh giá kết quả các hoạt động trọng tâm. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đề ra; những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; những khó khăn vướng mắc; kiến nghị đề xuất.  

- Kiểm tra hồ sơ, công tác hội vụ của chi hội cơ sở.  

2. Hình thức kiểm tra:

Trực tiếp kiểm tra tại đơn vị theo lịch thông báo; Kiểm tra từ 01 đến 02 chi hội; làm việc với Đảng ủy, BCN Khoa, BTV liên chi đoàn.

3. Thời gian kiểm tra.  

Có thông báo cụ thể tới từng đơn vị được kiểm tra

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Sinh viên Trường.  

- Xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ kiểm tra cơ sở.  

- Sau 03 ngày kết thúc đợt kiểm tra, cán bộ nghiên cứu nộp báo cáo kiểm tra của đơn vị về Văn phòng để tổng hợp báo cáo Ban Thư ký Hội Sinh viên Tỉnh.  

2. Các liên chi hội, chi hội trực thuộc.

- Phối hợp với đoàn công tác của Hội Sinh viên Trường bố trí các phiên làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn công tác trong quá trình kiểm tra, đánh giá.  

- Gửi chương trình công tác, báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2013 - 2014 (có phụ lục số liệu kèm theo) về Văn phòng Hội Sinh viên trước ngày 9/12/2014.   

Trên đây là các nội dung kiểm tra công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2013 - 2014, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện.    

 

Nơi nhận:

- Hội Sinh viên Tỉnh NA;

- BTV Đoàn trường;

- Cấp ủy, BCN các khoa;

- BTV các LCĐ;

- Các LCH, chi hội;

- Lưu VP.

 

 

TM. BTK HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Minh Giang

 Mẫu phụ lục:

PHU_LUC_TONG_KET_140412104422.doc