HSV_TSMT_15.JPG

 

Ảnh: Doãn Hòa - Phi Long - Minh Giang