Ban chấp hành Hội sinh viên trường khóa X

1. Phan Thị Quỳnh Trang

Chức vụ Chủ tịch Hội sinh viên

ĐT: 01292.475958

Email: phanquynhtrang0711@gmail.com

 

2. Phạm Thành Công

Chức vụ Phó chủ tịch Hội sinh viên

ĐT: 0989.687.862

Email:  thanhcongptc95@gmail.com

 

3. Lê Anh Tuấn

Chức vụ Phó chủ tịch Hội sinh viên

ĐT: 0164.5344.643

Email: Leanhtuan.clevu@gmail.com

 

4. Trần Trung Thông

Chức vụ Phó chủ tịch Hội sinh viên

ĐT: 0975.591.405

 Email: Thongtt_hsv@vinhuni.edu.vn


5. Trần Quốc Đạt

Chức vụ Ủy viên BTK

ĐT: 0165.9796.407

Email: dattrandhv@gmail.com

 

6. Đinh Thị Ngọc Hằng

Chức vụ Ủy viên BTK

ĐT: 0169.3427.044

Email: cogiaotre58@gmail.com

 

7. Nguyễn Thị Hà Phương

Chức vụ Ủy viên BTK

ĐT: 0981.624.814

Email: Phuongha.2182015@gmail.com

 

8. Hoàng Văn Sỹ

Chức vụ Ủy viên BTK

ĐT: 0975.029.305

Email: silethuy123@gmail.com

 

9. Bùi Hải Vân

Chức vụ Ủy viên BTK

ĐT: 0167.5903.252

Email: buihaivan.2508@gmail.com

 

10. Bùi Thị Ngọc Ánh

Chức vụ  Ủy viên BCH

ĐT: 01669857345

Email: Ngocanhdhv225@gmail.com

 

11. Nguyễn Anh Dũng

Chức vụ Ủy viên BCH

ĐT: 01694867043

 Email: Nguyenanhdung8994@gmail.com

 

12. Trần Thị Thu Hà

Chức vụ Ủy viên BCH

ĐT: 0973262596

Email: tranthuha183@gmail.com

 

13. Nguyễn Văn Hào

Chức vụ Ủy viên BCH

ĐT: 0967511741

Email: haonguyen28121991@gmail.com


14. Hồ Sỹ Hoàng

Chức vụ Ủy viên BCH

ĐT: 0977981308

Email: hoanglkt.dhv@gmail.com

 

15. Võ Khánh Huyền

Chức vụ  Ủy viên BCH

ĐT: 0976390515

Email: vokhanhhuyen141@gmail.com

 

16. Hồ Thị Ngọc Khánh

Chức vụ Ủy viên BCH

ĐT: 01667405776

Email: Khanhmilu1996@gmail.com

 

17. Lưu Văn Mạnh

Chức vụ Ủy viên BCH

ĐT: 01636773036

Email: luuvanmanhc11k46nd2@gmail.com

 

18. Nguyễn Xuân Tài 

Chức vụ Ủy viên BCH

ĐT: 0974818444

Email: dumnguyen01011997@gmail.com

 

19. Hoàng Thị Thanh

Chức vụ Ủy viên BCH

ĐT: 0963297548

Email: hoangthanh.chemis@gmail.com

 

20. Võ Quyết Thành

Chức vụ  Ủy viên BCH

ĐT: 0978171135

Email: voquyetthanhdhv@gmail.com

 

21. Phan Thị Kiểu Trang

Chức vụ Ủy viên BCH

ĐT: 0902221386

Email: trangphan1996@gmail.com

 

22. Phan Thị Hoài Trang

Chức vụ Ủy viên BCH

ĐT: 01679950957

Email: Hoaitrang54dhv@gmail.com

 

23. Đinh Xuyến Trinh

Chức vụ Ủy viên BCH

ĐT: 0973 096422

 Email: dinhxuyentrinh1508@gmail.com

 

24. Nguyễn Văn Trung

Chức vụ Ủy viên BCH

ĐT: 01659804474

Email: Trungcool94@gmail.com

 

25. Hồ Thanh Tùng

Chức vụ Ủy viên BCH

ĐT: 0978596212

Email: ksphuongtung@gmail.com

 

26. Lê Thị Vân

Chức vụ Ủy viên BCH

ĐT: 01649460512

Email: lethivan0212@gmail.com

 

27. Lê Duy Văn

Chức vụ Ủy viên BCH

ĐT: 0977144756

Email: duyvan54k4gt@gmail.com

 

Liên chi hội trưởng các liên chi hội


Danh bạ BCH Liên Chi hội các Khoa/Viện:

File đính kèm: danh_ba_hoi_sinh_vien.docx